datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Településképi eljárások

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

VÁLTOZÁSOK AZ ÜGYINTÉZÉS MÓDJÁBAN A TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK ESETÉBEN A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályokról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaktól eltérően – a településképi eljárásokban - településképi bejelentési eljárással együtt szabályozott hatósági bizonyítvány kiállítása esetén is - az ügyintézés az alábbi módon történhet:

  1. a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani,
  2. a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő.

Elektronikus ügyintézés jogi személy esetén:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdése alapján 2016. január 1-től az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelesek. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett jogi személyek e-Papíron intézhetik településképi ügyeiket.

Elektronikus ügyintézés természetes személyek esetén:

Az elektronikus kapcsolattartást a természetes személyek e-Papír útján végzik, melyhez az ügyfélnek ügyfélkapuval kell rendelkeznie.

Az ügyfélkapu és cégkapu regisztrációval, e-Papír küldési lehetőséggel kapcsolatban a www.magyarorszag.hu és a https://epapir.gov.hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Az elektronikus ügyintézés során Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának rövidített neve: SMJVONK, KRID azonosítója: 758187393

A fenti tájékoztatásra figyelemmel:

  • településképi véleményezési eljárás megindítására kizárólagosan elektronikus úton van lehetőség jogi személy és természetes személy esetében is, azzal, hogy a kérelmet jogi személy és természetes személy e-Papíron nyújtja be, vagy feltölti az ÉTDR rendszerbe. A véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentáció az ÉTDR rendszeren keresztül töltendő fel.
  • településképi bejelentési eljárás megindítására, továbbá hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtásra kizárólag elektronikus úton van lehetőség jogi személy és természetes személy esetében is.
  • szakmai konzultációra irányuló eljárást jogi személy és természetes személy e-Papíron vagy postai úton elküldött dokumentációval indíthat. Személyes ügyintézésre nincs lehetőség, mivel a hivatali ügyfélfogadás a veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztésre került.

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOKRÓL

A településképi eljárások bizonyos szabályait magasabb szintű jogszabályok (a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)) tartalmazzák, a helyi rendeletben az alkalmazási körök és egyes működési és eljárási szabályok kerültek megállapításra. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése e tárgyban megalkotta a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Tkr.), amely 2018. október 1-től hatályos.

A településképi bejelentési eljárás, a hatósági bizonyítvány, illetve a szakmai konzultáció iránti kérelmek a szükséges mellékletekkel együtt a Tkr-nek megfelelően papír alapon nyújtandók be. A településképi véleményezési eljárás iránti kérelmet szintén papír alapon kell benyújtani, míg annak mellékletét képező építészeti-műszaki tervdokumentációt a kérelem benyújtása napján az ÉTDR rendszerbe kell feltölteni.

A településképi eljárásokat szabályozó jogszabályok (Tvtv., Korm. rendelet és a Tkr.), továbbá a kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok a honlapon elérhetők és letölthetők. Az ügyintézéssel kapcsolatban a Sopron Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya (9400 Sopron, Fő tér 1., telefon: 99/515-209, 99/515-234) ad bővebb tájékoztatást.

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről, a hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokról - a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül - szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít.

A szakmai konzultáció lehet szóbeli vagy írásbeli. A szakmai konzultáció iránt a Tkr. 8. melléklete szerinti kérelmet papír alapon kell benyújtani a városi főépítészhez. A kérelemhez – a kérelem tárgyától függően – építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni. A városi főépítész a szóbeli konzultáció idejéről elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

A városi főépítész emlékeztetőben rögzíti javaslatait és nyilatkozatait, amelyeket a konzultáció időpontjától, írásbeli konzultáció esetén a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül megküld a kérelmező részére.

Kötelező az írásbeli szakmai konzultáció a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó lakóépületek építését megelőzően, ha

  • a tervezett épület 2-nél több lakást tartalmaz,
  • az épület elhelyezésére szolgáló ingatlan beépített, vagy azon 1-nél több épület elhelyezését tervezik,
  • a tervezett épület ikres vagy zártsorú beépítésű,

valamint meglévő lakóépületek utcaképet érintő bővítése esetén.

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

A településképi véleményezési eljárás lefolytatása kizárólag építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén, az építési engedélyezési eljárás lefolytatását megelőzően, az alábbi esetekben szükséges:

a) minden helyi egyedi védelem alatt álló és az azzal szomszédos telken álló, valamint helyi védelem alatt álló területen lévő,

b) a 300,0 m2-nél nagyobb összes szintterületű új vagy bővített,

c) városkapu szerepet betöltő, valamint városkép szempontjából meghatározó utakról részben vagy egészben látható (növényzet takarásától függetlenül), az utak telekhatárától számított 150,0 m-en belül elhelyezkedő

építmény építészeti-műszaki tervének vizsgálata tárgyában.

A településképi vélemény kialakítását az önkormányzati építészeti-műszaki tervtanács állásfoglalása segítheti. Amennyiben a tervtanács döntéshozatala objektív okok miatt nem biztosítható, vagy a tervezett építési munka nagyságánál fogva nem igényel tervtanácsi döntéshozatalt, a tervtanácsi állásfoglalást a főépítész szakmai állásfoglalása helyettesíti.

Amennyiben a településképi véleményezési eljárás iránti kérelem beérkezése napján a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentáció nincs feltöltve elektronikus formában az ÉTDR-be, vagy a polgármesternek hozzáférést nem biztosítottak, úgy a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre nem javasolja.

A polgármester 15 napos határidejű eljárásban adhat véleményt, amennyiben nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

A településképi bejelentési eljárás lefolytatása a Tkr. 42. §-ában foglalt esetekben szükséges.

A településképi bejelentési eljárás az ingatlan tulajdonosa által benyújtott – papíralapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez a Tkr. 10. melléklete szerinti formanyomtatványt kell alkalmazni. A bejelentéshez az építészeti-műszaki tervdokumentációt 2 példányban kell mellékelni. Az építészeti-műszaki tervdokumentáció munkarészeit a 11. melléklet tartalmazza.

A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges és azt a polgármester a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg vagy az eljárást nem szünteti meg.

A településképi bejelentési eljárás keretében a polgármester önkormányzati jogkörben jár el, döntésével szemben a közgyűléshez lehet fellebbezni. A bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a polgármester ellenőrzi.

A településképi bejelentési eljárás keretében a polgármester önkormányzati jogkörben jár el, döntésével szemben a közgyűléshez lehet fellebbezni. A bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a polgármester ellenőrzi.

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Ha a rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, a polgármester kérelemre - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról.

Fenti eljárások illeték- és szolgáltatási díjmentesek.

 

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS

A polgármester kötelezési eljárást folytat le, ha a Tkr. 42. §-ában rögzített tevékenységeket településképi bejelentési eljárás nélkül, a településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől, illetve a záradékolt tervektől eltérően, vagy a kikötések be nem tartásával, vagy a településképi bejelentési eljárásban hozott tiltó határozat ellenére valósították meg, vagy a Tkr-ben foglalt településképi követelményeket megszegték.

A polgármester kötelezési eljárást folytathat le a településkép igényes alakítása és védelme érdekében, a településképet rontó vagy gondozatlan állapotok megszüntetésére, ha az építmény és környezete műszaki, esztétikai állapota vagy annak használati módja nem felel meg a Tkr. előírásainak különösen, ha az építmény műszaki állapota nem megfelelő, homlokzati elemei hiányosak, töredezettek, színezése lekopott, az építmény megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet lerontja, az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, növényzettelepítés nem megfelelően vagy nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg, a telek szabad területét nem a terület-felhasználási előírásoknak megfelelően használják.

A kötelezési eljárásban a településkép-védelmi bírság összege 1.000.000,-Ft-ig terjedhet.

 

Jogszabályok:

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600074.tv

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor

 

A településkép védelméről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=57385

 

 

Formanyomtatványok:

 

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

http://www.sopron.hu/upload/content/43/4327/_43279/Szakmai%20konzult%C3%A1ci%C3%B3%20%C5%B1rlap.pdf

 

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

http://www.sopron.hu/upload/content/43/4327/_43279/TELEP%C3%9CL%C3%89SK%C3%89PI%20V%C3%89LEM%C3%89NY%20K%C3%89RELEM.pdf

 

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

http://www.sopron.hu/upload/content/43/4327/_43279/TELEP%C3%9CL%C3%89SK%C3%89PI%20BEJELENT%C3%89S%20K%C3%89RELEM.pdf