datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Házszám megállapítási eljárás

Házszám megállapítási eljárás

Az ügyintézés helye: Városfejlesztési Osztály

Sopron MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti csoport; Sopron Fő tér 1. Földszint

Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén az egyes ingatlanok házszámát, kérelemre az önkormányzat határozatban állapítja meg. A határozat szükséges a lakcím-nyilvántartási, vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez, módosításhoz.

A házszámozási kérelmet Sopron MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoportjához kell benyújtani személyesen, vagy postai úton.

(cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Földszint   tel: 515-234)

Az ingatlanok pontos beazonosítása érdekében, a kérelemhez lehet mellékelni telekalakítási vázrajzot, amennyiben az a kérelmezőnek rendelkezésére áll.

 A házszám megállapítási eljárás határideje 30 nap.

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján a lakó-, az igazgatási és egyéb épületeket (a továbbiakban: épület), a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.

 A házszámot közterülethez, magánúthoz (a továbbiakban: közterület), illetve, ha ez nem lehetséges belterületi, külterületi településrésznévhez kapcsolódóan kell megállapítani. A magánutat érintő házszámozás feltétele, hogy az ingatlan-nyilvántartásban ekként nyilvántartott út tulajdonosa az út képviselő testület általi elnevezéséhez hozzájáruljon.

Amennyiben házszámozásra nincsen mód, az ingatlant helyrajzi számmal kell megjelölni.

A házszám arab szám, továbbá megkülönböztető jelzéseként-, amennyiben ez szükséges-arab szám és alátöréssel az abc nagybetűit felhasználó kombináció lehet. Egy közterülethez, belterületi, külterületi településrész névhez tartozóan több azonos házszám nem lehet. Egy épület, beépítetlen építési telek egy házszámot kaphat. Ha egy épület több közterületről rendelkezik bejárattal, a házszámot az egyikhez kapcsolódóan kell megállapítani. Az előbbiektől el lehet térni, ha az épületben több olyan önálló rendeltetési egység található, amelyeknek a bejáratai nem egy közterületre nyílnak.

A teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapotnak megfelelően történhet. A beépítésre szánt területen az építési szabályoknak megfelelően kialakított vagy kialakításra kerülő építési telkeket a házszámozás során figyelembe kell venni. A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor.

A házszámtábla saját költségen történő elhelyezése, folyamatos karbantartása, pótlása az ingatlan tulajdonosának kötelessége.

 

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem házszám megállapításhoz

A cím megállapításra vonatkozó eljárást a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. R.) a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján folytattam le.

A Korm. R. 2. § (1) bekezdése alapján: „A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.

A R. szerint:

„15. § (1) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és az ABC nem ékezetes nagybetűit felhasználó kombináció lehet. Az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé tenni.

(2) Egy közterülethez tartozóan több azonos házszám nem lehet. Egy épület, beépítetlen telek egy házszámot kaphat. … Ha a telken csak egyetlen épület, pince vagy önálló rendeltetési egység van, akkor annak mindaddig nem kell jelet adni, amíg e rendelet hatálya alá eső további épület, pince vagy önálló rendeltetési egység nem létesül a telken.

16. § (1) A teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapotnak megfelelően történik. Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámozást - a zsákutcák 16. § (1) A teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapotnak megfelelően történik. Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámozást - a zsákutcák kivételével - a közterületnek Tűztoronyhoz közelebb eső részén kell kezdeni. A zsákutcát a bejáratától kezdve kell számozni.

(2) A kétoldalt számozandó közterületek jobb oldala kapja a folyamatos páros, a bal oldala a folyamatos páratlan számokat. Terek, parkok balról jobbra haladóan folyamatosan számozódnak. …”