datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Óvodai beíratás 2017

 


T I S Z T E L T    S Z Ü L Ő K !

Felhívom szíves figyelmüket az

ó v o d a i   f e l v é t e l e k r e !

Tájékoztatom Önöket, hogy

 1. 2017. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre azok a gyermekek kötelezettek, akik 2017. augusztus 31. napjáig betöltik 3. életévüket.
 2. Azon gyermekek esetén, akik 2017. szeptember 1. után töltik be 3. életévüket, az óvodai felvétel folyamatos, azonban óvodai nevelésre csak a következő év szeptember 1-jétől kötelezettek. A felvételi szándékot a 3. életév betöltését közvetlenül megelőzően kell jelezni a körzetes, vagy választott óvoda vezetőjénél.
 3. 2017. szeptember 1-jétől azon gyermekek is kötelezettek az óvodai nevelésre, akik jelenleg a napközbeni gyermekfelügyeletté átalakuló családi napközi ellátásban részesülnek és 2017. augusztus 31. napjáig betöltik 3. életévüket.

 
A jelentkezés ideje: 2017. április 12. (szerda) 8 és 18 óra között, valamint 2017. április 13. (csütörtök) 8 és 18 óra között.

A jelentkezés helye: a felvételi körzet szerinti (vagy választott) óvoda vezetőjénél.

 

Kérem, jelentkezéskor vigyék magukkal:

1. a szülő személyi igazolványát és a lakcímét igazoló iratát,
2.
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját és a lakcímét igazoló iratát.

Amennyiben gyermekvédelmi kedvezményről, vagy a gyermek védelembe vételéről határozattal, illetve a gyermek fejlődéséről készült szakorvosi véleménnyel (vagy egyéb szakvéleménnyel) rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák be a jelentkezéskor.

Amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatban – a hatályos jogszabályok alapján - kedvezményi jogosultság áll fenn, az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is bemutathatja a szülő, azonban ezen dokumentumok benyújtására 2017. augusztus 31-ig van mód, illetve az ezt követően keletkező jogosultság esetén ezen dokumentumok benyújtása a jogosultság kezdetének napján a szülő kötelezettsége. Az intézményi étkeztetés kedvezményeiről, illetve a jogosultság formáiról az óvoda a beiratkozáskor a szülőt teljes körűen tájékoztatja.

 

A felvétel rendje

 1. A felvételi körzetekről és a felvétel egyéb szabályairól az óvodában, és a város honlapján (www.sopron.hu) tájékozódhatnak.
 2. A gyermeket - férőhely függvényében - elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg amelyik a szülő munkahelyéhez legközelebb van. A beiratkozás a felsorolt óvodákban történik.
 3. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvoda fenntartója által szervezett bizottság tesz javaslatot a felvételekre, majd határozatot ebben az esetben is az óvoda vezetője hoz.
 4. A döntésről az óvoda vezetője 2017. május 13-ig értesíti a szülőket.
 5. Elutasító döntés ellen a szülők fellebbezhetnek. A fellebbezést az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül minden esetben a központi óvoda vezetőjénél lehet benyújtani, önkormányzati fenntartású intézmény esetén a jegyzőnek címezve, nem önkormányzati fenntartású intézmény esetén a fenntartónak címezve.
 6. Azokat a gyermekeket, akik 2017. szeptember 1. után töltik be 3. életévüket, folyamatosan fogadják az óvodák.
 7. Az óvodakötelezettségét Sopron közigazgatási területén kívül, más településen, vagy azt külföldön teljesítő gyermek szülője a beiratkozás időpontját követő 15 napon belül köteles arról írásban értesíteni a gyermek lakóhelye / tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 8. Amennyiben a gyermek 2017. augusztus 31-ig a kötelező óvodáztatást családi napközi keretein belül teljesíti, mert a gyermek ellátására vonatkozó megállapodást a napközbeni gyermekfelügyeletté átalakuló családi napközi 2015. december 31-ig megkötötte a szülővel, törvényes képviselővel, a szülő a családi napközi által kiállított jogviszony igazolást köteles Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjénél bemutatni.
 9. Amennyiben a gyermek szülője a kötelező óvodáztatás alól felmentést kér (5 éves korig) a felmentés indoklását tartalmazó dokumentumot a körzetes óvoda vezetőjénél a beiratkozás időpontjában köteles benyújtani. Ebben az esetben egy adatlap kitöltése után az óvoda vezetőjének, illetve a védőnő javaslatának megfelelően (és ezen nyilatkozatok alapján) a felmentésről szóló határozatot Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője hozza meg. Hatályos jogszabályok alapján felmentést kell kérnie a kötelező óvodáztatás alól annak a szülőnek is, akinek a gyermeke 3. életévének betöltését követően folytatólagosan korai fejlesztésben vesz részt.
 10. Valamennyi óvodában működik napközi, az étkezést írásban lehet igényelni a felvétel után.


 

SOPRON ÓVODÁI

Bánfalvi Óvoda

Kindergarten Wandorf

Ady Endre út 176. Tel.: 505-413
Hársfa Sori Tagóvoda
Hársfa sor 1/C. Tel.: 316 -307
Brennbergbányai Tagóvoda
Brennbergbánya, Soproni u. 22. Tel.: 354 – 530
Kőszegi Úti Tagóvoda
Kőszegi út 16. Tel.: 321 – 077
Jegenye Sori Tagóvoda
Jegenye sor 1/a. Tel.: 505 – 416

Gesztenyés Körúti Tagóvoda
Gesztenyés Körút 2. Tel.: 310 – 552

Hermann Alice Óvoda

István bíró u. 1/a. Tel.: 311 - 197
Kurucdombi Tagóvoda
Rozália u. 3. Tel.: 311 - 961

Balfi Tagóvoda
Sopron-Balf, Fő u. 13. Tel.: 339-768

Király Jenő Utcai Tagóvoda
Király J. u. 1. Tel.: 312 – 483
Halász Utcai Tagóvoda
Halász u. 27. Tel.: 311-116
Sopronkőhidai Tagóvoda
Sopronkőhida, Pesti B. u. 14. Tel.: 314 - 058

Trefort Téri Óvoda

Trefort tér 11. Tel.: 505 -420
Dózsa György Utcai Tagóvoda
Dózsa Gy. u. 29. Tel.: 334 - 860

Jereváni Kék Tagóvoda
Soproni Horváth J. u. 4. Tel.: 312 - 580

 

Nem önkormányzati óvodák:

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda
Zsilip u. 1. Tel.: 518 – 710,

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája
Ferenczy J. u. 5. Tel.: 518 – 929

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

Borsmonostori u. 9. Tel.: 314 – 284

Szent Orsolya Gimnázium és Általános Iskola Tagóvoda
Szt. Margit u. 12. Tel.: 316 - 874

Szivárvány Óvoda
Panoráma út 9. Tel.: 06-30-9 788 558

Kötelező felvételt biztosító óvodák utcajegyzék szerint a 2017-18. nevelési évtől

 

Sopron, 2017. március 1.

                                                                                                Dr. Sárvári Szabolcs s.k.

                                                                                      Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője