Nyomtatás

Gépjárműadó ügyintézés

 

Gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés

 

Ügyintézés helye: Sopron, Fő tér 1. fsz.

Az ügyintézés hivatalból indul (lásd ügymenet leírás)

Ügyintézési határidő: 30 nap

 

 


Az eljárás jogi alapja:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett:

- Az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

- Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

- Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától – feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként – azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, aki/amely a haláleset vagy megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel, ennek hiányban pedig akit/amelyet az adóalany halálát, illetve megszűnését követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

- Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos a külön jogszabály alapján – de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül – bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ha a tulajdonátruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától nem minősül adóalanynak.

- Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az átruházó tulajdonos az adó alanya.

- Az adó alanya az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.

- Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni.

Az adókötelezettség keletkezése:

- Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.

- Az adókötelezettség az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.

 

Adómentesség:

Mentes az adó alól

- a költségvetési szerv,

- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,

- az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,

- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

- a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

- a környezetkímélő gépkocsi.

 

Az adó alapja: 

- a személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve,

- az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege,

- a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával,

- nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

 

Az adó mértéke :

Személygépkocsik és motorkerékpárok vonatkozásában

Ft/kW

a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben

345

a gyártási évet követő 4-7 naptári évben

300

a gyártási évet követő 8-11 naptári évben

230

a gyártási évet követő 12-15 naptári évben

185

a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években

140

 

 Tehergépjárművek, autóbuszok, nyerges vontatók, pótkocsik esetében

Az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után

Ft/év

légrugós vagy azzal egyénértékű rugózási rendszerű gépjármű esetén

850

egyéb gépjármű és pótkocsi esetén

1 380

 

 

Ft/év

"E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után

10 000

"E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott tehergépjármű után

46 000

"P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával kiadása esetén

23 000

 

Adókedvezmény:

- 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár –, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

- 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár –, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

 

Az adókötelezettség változása:

Az adózót bejelentési kötelezettség terheli:

- amennyiben a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg,

- amennyiben a gépjárművét eltulajdonították.

A bejelentést a változást követő 15 napon belül kell megtennie.

Az adó megfizetése:

Az adót félévenként két egyenlő részletben:

március 15-ig, illetve

szeptember 15-ig kell megfizetni.


A gépjárműadót a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 11600006-00000000-33230182 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Gépjárműadó mentesség igénybevételéhez szükséges nyomtatvány, valamint eltulajdonítás esetén kitöltendő nyomtatvány letölthető itt.

 

Ügyintézés gépjármű tulajdonos név szerinti megosztásban:

A-K     Papp Eszter

Tel.: 99/515-150

E-mail: papp.eszter@sopron-ph.hu

 

L-ZS   Czákler Klaudia

Tel.: 99/515-130

E-mail: czakler.klaudia@sopron-ph.hu
2017. január 25. / Közgazdasági osztály