Nyomtatás

Helyi Iparűzési adó


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.

Iparűzési tevékenység, ha a vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával, szűnik meg.

Az adóbevallás benyújtás határideje:

- Iparűzési tevékenység esetén az adóévet követő év május 31.

- Naptári évtől eltérő üzleti év esetén az adóév utolsó napját követő 150. nap.

- Egyéni vállalkozó záró adóbevallás benyújtásának esetén a megszűnést napját követő 30 napon belül.

- Szünetelő egyéni vállalkozó záró adóbevallás benyújtásának esetén a szünetelés napját követő 30 napon belül.  Újrakezdés esetén adóbejelentkezési lap benyújtása, adóelőleg megállapítása kötelező 15 napon belül.

Iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az általános szabályok szerint meghatározva (Htv. 39. §)

Nettó árbevétel csökkentve

a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével,

b) az alvállalkozói teljesítések értékével,

c) az anyagköltséggel,

d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

2022. évben hatályos egyszerűsített adóalap-megállapítás módjai (Htv. 39/A. §, 39/B. §)

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalány szerinti jövedelem-megállapítást alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) vállalkozó (átalányadózás) az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20 %-kal növelt összege - nem lehet több, mint a bevétel 80 %-a.

b) adóévben a nettó árbevétel - 12 hónapnál rövidebb adó év esetén napi arányosítással számítva időarányosan – nem haladta meg a 8 millió forintot - az adó alapja a nettó árbevétel 80 %-a.

c) kisvállalti adó hatálya alá tartozó vállalkozó

- az adó alapja a kisvállalati adója (KIVA) alapjának 20 %-kal növelt összege.

d) kisadózó vállalkozások tétes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó

- az adó alapja székhelye, telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint (éves szinten).

Az adó mértéke:

Iparűzési tevékenység esetén az adó összege: az adóalap 2,0 %-a az önkormányzati rendelet alapján.

Az adóalap 1 %-a a mikro-, kis és középvállalkozás esetén a Htv. 51/l. § alapján.

Adókedvezmény:

Azok a vállalkozások, amelyeknél a vállalkozási szintű adóalap nem haladja meg a 2,5 millió forintot 30% adókedvezményt vehetnek figyelembe az adójuk összegének megállapításánál.

Adómentesség:

Kata

a.) Régi Kata (2022.08.31-ig)

A régi Kata szerinti adózás megszűnt a törvény erejénél fogva 2022. 08.31-én. Adózási szabályai 2013-tól megszűnéséig az alábbiak voltak:

Az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok és közkereseti társaságok a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben meghatározott feltételek teljesülése estén választhatták a kisadózó vállalkozások tételes adóját az állami adóhatóságnál (NAV-nál) rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

A választást követő hónap első napjától, év közben kezdő vállalkozó esetén a vállalkozás megkezdésének napjától jött létre az adóalanyiság.

A helyi iparűzési adóban is megillette a választás lehetősége a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozást. Kizárólag ezen adózói minősége fennállásának időtartamával egyező időtartamra vonatkozóan dönthetett úgy, hogy a KATA adózási formát választja. Ebben az esetben az adó alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó vállalkozók kizárólag bevételi nyilvántartás vezetésére voltak kötelezettek és nem volt helyi iparűzési adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettségük.

Amennyiben a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem állt fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetelt, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

A kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben:

a) 12 hónap, akkor az iparűzési adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizette meg.

A KATA választását az E-Önkormányzat Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap adóhatóságunk által rendszeresített – Adóbejelentkezési lap megnevezésű nyomtatványon kellett a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóhatóság számára.

Amennyiben adóévben választotta a a kisadózó vállalkozás a tételes adózást, akkor a választott adóalanyiság kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról záró adóbevallást kellett benyújtani önkormányzati adóhatóságunkhoz adóévet követő év május 31-ig. Helyi iparűzési adóban KATA adózó a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújtott be az adóévet követő január 15-ig, ha az adóévben vállalkozását szüneteltette, illetve ha az adóévben adókedvezményre, csökkentésre volt jogosult és azt figyelembe kívánta venni.

b.) Új Kata (2022.09.01-2022.12.31.)

Az új Kata törvény (kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény) alanyai adózhatnak az a.) pont szerinti tételes adóalappal, amennyiben a választási lehetőséggel határidőben éltek, így az adó 2022. szeptember 1-2022. december 31. közötti időszakra jár.

Bevallás benyújtási kötelezettség nincs, de ha jogosult adókedvezményre, adócsökkentésre és igénybe kívánja venni 2022. adóévről a bevallást 2023. január 15 helyett 2023. május 31- ig kell teljesíteni a Htv. 51/Q. § (1) bekezdés alapján.

Ez az adózási mód helyi iparűzési adóban 2022.12.31. nappal megszűnt.

KIVA

A kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó adóalanyok választhatják az adó alapjának általános és egyszerűsített meghatározását, ez utóbbi esetében az adó alapja a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összege.

Az adó megfizetése

Befizetési határidők:

2023. január 1-től hatályos adóalap egyszerűsített meghatározása Htv. (39/A. §)

Azon kisvállalkozók, akiknek/amelyeknek az adóévben - éves szinten számítva, azaz 12 hónapnál rövidebb adó év esetén a működés naptári napjai alapján évesítve - a bevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, a 120 millió forintot, feltéve, hogy az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónak minősülő vállalkozó, jogosulttá válik az iparűzési adóalapja egyszerűsített megállapítására. 

A kisvállalkozó bejelentett döntése alapján az adó alapja a kisvállalkozó székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 

-           2,5 millió Ft, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan - a 12 millió Ft-ot nem haladja meg (az adó összege 2 % adómértékkel 50 000 Ft), 

-           6 millió Ft, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan - a 12 millió Ft-ot meghaladja, de a 18 millió Ft-ot nem haladja meg (az adó összege 2 % adómértékkel 120 000 Ft.), 

-          8,5 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan - a 18 millió Ft-ot meghaladja, de a 25 millió Ft-ot – a Htv. 39/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kisvállalkozó esetén a 120 millió Ft-ot - nem haladja meg (az adó összege 2 % adómértékkel 170 000 Ft.),

azzal, hogy bevétel alatt az Szja. törvény hatálya alá tartozó magánszemély kisvállalkozó esetében az Szja törvény szerinti bevételt, egyéb kisvállalkozó esetén a Htv. szerinti nettó árbevételt kell érteni (Htv. 52.§ 22. pontja). A Kata alanyok esetén utóbbi KATA tv. szerinti bevétel. Ha az adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az adóévi adóalap a Htv. 39/A. § (2) bekezdés szerinti adóalapnak az adókötelezettség napjai alapján napi arányosítással számított időarányos összegével egyezik meg.

Az a kisvállalkozó, aki a lényegesen egyszerűsített, új tételes adóalap-megállapítást alkalmazza, sem törvényi, sem önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem jogosult {Htv. 39/A. § (11) bekezdés}.

Az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás választás bejelentése

Főszabály: a folyamatosan működő vállalkozó adóévre az adóévet megelőző évről szóló bevalláson,

Jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, illetve szünetelésből visszatérő adózó az első adóévre is utólag, a követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig benyújtott tört adóévről szóló bevallásban,

Bejelentkezés, változás-bejelentési nyomtatványon adóévre a településen székhelyet áthelyező, telep helyet nyitó vállalkozónak.

A kisvállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg azt vissza nem vonja. A 22HIPAK adóbevalláson tett nyilatkozat (2023.május 31-ig) végleges, az későbbiekben pl.: önellenőrzéssel nem módosítható!

Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás bejelentés nyomtatvány E-Önkormányzat Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elektronikusan kitölthető és beküldhető.

A helyi iparűzési adóbevallások tekintetében 2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó bevallásukat. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https:/www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban elérhetők.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleg javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat 50433326-10016817 számlájára kell változatlanul megtenni.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallás nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

A papíralapú bevallás az alábbi elérhetőségről tölthető le:

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b

A 2022. évre vonatkozó nyomtatvány kötegelt változatban érhető el, így adózónként és adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön M lap beadásával.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján itt érhető el:

22HIPAK_A - 2022_hipa bevallás_vállalkozási szintű adatok

22HIPAKM - 2022_hipa bevallás települési szintű adatok

KKV támogatás, nyilatkozat (2021-2022. évek)

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása értelmében /51/L. §/ a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék. E rendelkezés - ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak - alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

A nyilatkozat benyújtásával a Htv.* alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) 2022. február 25-ig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval (hipa) kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

*A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 51/L-51/N. §-ai.

Az adózók az Art. 1. melléklet 29.1 pontjában előírt – Htv. szerinti telephelyükkel kapcsolatos – bejelentést a NAV által 2020. január 1-én közzétett, az adózóra irányadó adat- és változásbejelentő lapok, online bejelentések „Telephely bejelentése" rovatában a „telephely Htv. szerinti telephelynek minősül" nyilatkozat jelölésével tehetik meg.

A hipa adóelőleg érvényesítésére irányuló nyilatkozat kitöltésével és beküldésével kijelenti, hogy megfelel az alábbi feltételeknek:

- a Htv. 51/M. § b) pont ba) pontja szerint 2021. évben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy 2022. évben várhatóan mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül;

- jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/M. §-ai szerinti támogatástartalmának megfelelő összegét;

- a Htv. 51/M. § b) pont bb) pontja alapján nincs olyan, a Htv. szerinti telephelye, melyet legkésőbb e nyilatkozat benyújtásáig nem jelentett be a NAV-hoz;

- jogosult az átmeneti támogatás igénybevételére az 51/O. § (1) és (2) bekezdése alapján;

- jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/O. §-a szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján a 22NYHIPA nyomtatvány itt érhető el: KLIKK ITT

A csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon – a 2022. évben esedékes előleg-részleteknél is érvényesíteni lehet. Ezért a 2022-ben esedékes adóelőlegnek (azaz a 2021-ben, az önkormányzati rendelet szerinti adómérték alapulvételével már bevallott 2022. évi első előleg-részletnek és a 2022-ben, a 2021. adóévről szóló bevallásban szintén az önkormányzati adórendelet szerinti mértékkel bevallandó, 2022. évi második előlegrészletnek) csak az 50 százalékát kell megfizetni az eredeti esedékességi időpontokban.

Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, az előleg-mérséklésről a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre /22NYHIPA nyomtatvány/ vonatkozóan tegye azt meg.

E nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nek minősült a 2021. évben vagy a 2022. évben várhatóan (a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami adóhatóság számára.

A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni és – azonosmód a 2021. évi helyzettel – az állami adó- és vámhatóságon keresztül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.

A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha:

a) a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre,

b) az a) pont szerinti feltételnek meg nem felelő vállalkozó 2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy

ba) a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint

bb) – ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

A 2021. évben tett KKV nyilatkozatok a 2022. évben is érvényesek, és az adózóknak csak abban esetben kell az előlegfelezés érdekében a 2022 év vonatkozásában újabb nyilatkozatot tenniük, ha a nyilatkozattételt követően nyitottak székhelyet/telephelyet valamely településen.

Azon KATA adóalanynak, akik az önkormányzatnál is a KATA adózást választott, nem kell Nyilatkozatot tennie, hiszen ő a tételes adóból a KKV kedvezményt automatikusan megkapta, így 2022. évre 1%-kal fizetheti iparűzési adóját.

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével a soproni önkormányzati adóhatóság a mikro-, kis és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Az ügyet intéző szervezeti egység:

Sopron MJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztály/Önkormányzati adócsoport I.-II.

9400 Sopron, Fő tér 1. Telefon: 99/515-148

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő     13-16 óra

Szerda   08-12; 13-16 óra

Vonatkozó jogszabályok:2022. október 21. / Közgazdasági osztály