Nyomtatás

Belső ellenőrzés


I.

A Belső ellenőrzés által ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

Belső ellenőrzési vezető

Belső ellenőrzési munkatárs I., ll.

 

A Belső ellenőrzés általános és tevékenységi felügyeletét a jegyző látja el. A Belső

ellenőrzés tevékenységét közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végzi.

 

 

 

 

ll.

A Belső ellenőrzés feladatai

 

A Belső ellenőrzés ellátja Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa alapított és fenntartott költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal, Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőrzésre társult önkormányzatai és az általuk alapított és fenntartott költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatalok, illetve Közös Önkormányzati Hivatalok, továbbá Sopron MJ Város Önkormányzatának részvételével működő önkormányzati társulások „Társulási Megállapodásban” foglalt esetben történő belső ellenőrzését. Tulajdonosi ellenőrzést tarthat a Társulás Önkormányzatának többségi tulajdonában álló gazdasági társaságoknál.

 

lll.

Részletes feladatok

 

A Belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásának a vizsgálatára.

 

A Belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:

 

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,

- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát,

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,

- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

 

A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek tisztségviselői felkérés esetén különösen:

 

- vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével,

- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás,

- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és teljesítmény menedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében,

- tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén,

- konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében,

- javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

 

A részletes feladatokat, az ellenőrzés eljárásrendjét, valamint a szakmai etikai kódexet, a belső ellenőrzésre társult önkormányzatokra vonatkozó egységes ,,Belső Ellenőrzési Kézikönyv” tartalmazza.

 

 

A belső ellenőrzési vezető feladatai:

 

 1. A belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, rendszeres felülvizsgálata.
 2. Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, jóváhagyás után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése.
 3. A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása.
 4. Az ellenőrzések összehangolása.
 5. Megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a Jegyzőnek.
 6. Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a Jegyző és a Polgármester haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására.
 7. A lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése.
 8. Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása.
 9. Gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók.
 10. Gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, biztonságos tárolásáról.
 11. Éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról.
 12. Évente értékelni a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeit.
 13. Tájékoztatni a Jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról.
 14. Nyomon követni a belső ellenőrzés javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtását a Jegyző tájékoztatása alapján.
 15. A belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembe vételével végezzék.

 

 

Belső ellenőrzési munkatársak feladatai:

Vizsgálatvezető ellenőrként:

 1. Segíti a Belső ellenőrzési vezető tervezés előkészítési munkáját.
 2. Elkészíti az ellenőrzési program tervezetét, a megbízóleveleket.
 3. Előkészíti az előzetes bejelentés okmányát.
 4. Nyitó megbeszélést tart.
 5. Vezeti a revizori napok elszámolását.
 6. Szervezi az ellenőrzési program helyszíni végrehajtását, a beosztott ellenőrök munkáját koordinálja.
 7. lndokolt esetben javaslatot tesz az ellenőrzés megszakítására, felfüggesztésére.
 8. Programpontja vonatkozásában vezeti az ellenőrzési munkalapokat.
 9. Folyamatosan vezeti a konkrét ellenőrzési mappát.
 10. Súlyos hiányosság észlelése esetén haladéktalanul tájékoztatja a Belső ellenőrzési vezetőt, valamint köteles ellenőrzési jegyzőkönyvet felvenni.
 11. Felelős a belső ellenőrzési jelentés tervezet elkészítéséért, a levont következtetésekért.
 12. A helyszíni ellenőrzés befejezése, a munkalapok felülvizsgálata után tájékoztatást ad az ellenőrzött szervezet, illetve szervezeti egység vezetőjének az ellenőrzés általános tapasztalatairól.
 13. Előkészíti a jelentéstervezet megküldését.
 14. Észrevétel esetén annak elfogadásáról vagy elutasításáról dönt.
 15. Részt vesz az egyeztető megbeszélésen.
 16. Előkészíti a lezárt ellenőrzési jelentés megküldését.
 17. Figyelemmel kíséri az előírt jelentési kötelezettségek határidejének betartását.

Beosztott ellenőrként:

 1. Az ellenőrzési programban foglaltak szerint részt vesz az ellenőrzésben, megállapításait és javaslatait írásba foglalja.
 2. A vizsgálat során folyamatos szakmai kapcsolatot tart a vizsgálat vezetőjével és az eljáró ellenőrökkel.
 3. Felelős megállapításai valódiságáért és bizonyítékokkal való alátámasztottságáért.
 4. Elvégzi a kiemelt ellenőri feladatokból a reá hárulókat.
 5. Szakmai felkészültségét az ,,Éves képzési tervben” foglaltak szerint, valamint önképzés formájában folyamatosan gyarapítja.
 6. Végrehajtja az ,,Éves ellenőrzési tervben” meghatározott, valamint a Belső ellenőrzési vezető által adott egyéb feladatokat.

 

 

Kiemelt belső ellenőrzési munkatársi feladatok:

 

Belső ellenőrzési munkatárs l.:

- folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati költségvetési szervek számviteli rendszerére vonatkozó szabályokat.

 

Belső ellenőrzési munkatárs ll.:

- folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati költségvetési szervek bérgazdálkodási rendszerére vonatkozó szabályokat.

 

 

Kapcsolattartás a Költségvetési Bizottsággal:

 

A Belső ellenőrzési vezető minden az önkormányzat, illetve a társulás belső ellenőrzésével kapcsolatos előterjesztés esetén részt vesz a Költségvetési Bizottság ülésein.

Az év során a Költségvetési Bizottság részére minden olyan belső ellenőrzési jelentést meg kell küldeni, amelyet a bizottság határozatában a Jegyzőtől igényel.

 

Kapcsolattartás a sajtóval:

 

Az ellenőrzések tapasztalatairól a sajtó részére a Jegyző külön engedélye alapján – a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások betartásával -- adhat csak nyilatkozatot a Belső ellenőrzési vezető, vagy az általa felhatalmazott belső ellenőrzési munkatárs.

 

A Belső ellenőrzés dolgozói jogosultak az ellenőrzési okmányokon a munkakörük és besorolásuk megnevezése mellett, iskolai végzettségüket és szakképesítésüket, továbbá a minisztériumi regisztrációs számukat is megjelölni.

 

III.

 

Helyettesítés, kiadmányozás

A Belső ellenőrzési vezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a belső ellenőrzési

munkatárs l. helyettesíti.

A Belső ellenőrzési vezető - jegyző által fenntartott ügyek kivételével - gyakorolja a kiadmányozási jogot. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az őt helyettesítőt illeti ez a jog. Ebben az esetben a kiadmányt erre utaló jelzéssel kell ellátni.

 

IV.

 

Hatályba lépés

 

Jelen ügyrend 2022. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a Belső Ellenőrzés 2014. május 1-jén kiadott 4. változatú ügyrendje hatályát veszti.

 

 


2022. február 21. / Szervezeti felépítés