Nyomtatás

Hagyatéki eljárás


Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

 

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Hagyatéki ügyek

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

Gazdag-Berta Diána

Tel.: (99) 515-414         

E-mail: berta.diana@sopron-ph.hu

 

Kiss László

Tel.: (99) 515-407         

E-mail: kiss.laszlo@sopron-ph.hu

 

Tankó Ervin Péter

Tel.: (99) 515-405         

E-mail: tanko.ervin.peter@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

Fogalommagyarázat:

 

Hagyaték átadása: annak a - közjegyző végzésével történő - megállapítása, hogy a hagyatékba tartozó vagyonra, vagyonrészre vagy vagyontárgyra a hagyatéki eljárás eredményére tekintettel kit, milyen jogcímen, milyen jog illet meg, illetve milyen kötelezettség terhel.

 

Hagyaték leltározása: az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzése és rögzítése.

 

Hagyatéki eljárásban érdekelt: aki az öröklésben érdekelt, a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog, az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje, és a tulajdonostársak közös öröklési szerződése esetén az örökhagyót túlélő tulajdonostárs.

 

Hagyatéki hitelező: aki a hagyatékátadási teher, valamint az örökhagyó tartozásainak megfizetése iránti igényét a hagyatéki eljárásban előterjesztő személy, a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyra - az örökhagyónak a vagyontárgy reá történő átruházására vonatkozó kötelezettségét állítva - a hagyatéki eljárásban kötelmi jogcímen támaszt igényt.

 

Öröklésben érdekelt: az örökösként érdekelt, továbbá az, aki az eljárásban hagyatéki hitelezőként, igénylőként vagy kötelesrészre jogosultként lépett fel, továbbá a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti végrendeleti végrehajtó és hagyatéki gondnok, valamint a biztosítási intézkedés, illetve a jogorvoslat iránti kérelem előterjesztése körében a gyámhatóság.

Örökösként érdekelt: aki az eljárásban örökösként lép fel, ideértve azt is, akit az örökhagyó dologi hagyományban vagy halála esetére szóló ajándékban részesített, valamint az utóörököst és a dologi utóhagyományost is.

 

A hagyatéki eljárás célja:

A hagyatéki eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást – az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira, vagyoni részhányadára való öröklési jogcímüknek a megállapításával – biztosítsa.

 

A hagyaték leltározása:

Leltározni kell a hagyatékban lévő

a) belföldön fekvő ingatlant,

b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést,

c) lajstromozott vagyontárgyat, valamint

d) az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket – 300.000 forintot – meghaladja.

 

A hagyatékot leltározni kell továbbá:

- ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

- az öröklésben érdekelt kérelmére

- ha az örökösként érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van és méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy csak a Magyar Állam.

- ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte.

- ha az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított.

 

A hagyatéki eljárás jegyzői szakasza:

 

A hagyaték leltározását – a törvényben meghatározott kivétellel – a jegyző végzi. A hagyaték leltározására elsősorban az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti jegyző illetékes.

 

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző
a) a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
b) az a) pont szerinti irat hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján,
c) olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, vagy
d) az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján
az örökhagyó haláláról értesül.

 

A jegyző az eljárás megindulását követő 8 napon belül megkezdi a leltározást. A belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a jegyző a leltározást a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésétől számított 5 napon belül kezdi meg.

 

A jegyző a hagyatéki vagyon adataira, valamint az öröklésben érdekelt személyek adataira vonatkozóan nyilatkozattételre hívja fel az általa ismert öröklésben érdekelt személyt, aki jellemzően a halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett hozzátartozó. A felhívás postai úton, egy kitöltendő nyilatkozat megküldésével történik.

 

Amennyiben a hagyatéki leltár tartalmát képező adatok beszerzése során a jegyző megállapítja, hogy a hagyatékban ingatlanvagyon található, a saját közigazgatási területén az ingatlan értékének megállapítása érdekében adó- és értékbizonyítványt állít ki, más település esetében megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

 

Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben fellebbezéssel élhetnek.

 

Ezzel egyidejűleg a jegyző tájékoztatja a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, valamint iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről.

 

Ha a felek között megállapodás jön létre, az erről készült teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatukat, a megállapodást kötő felek közös kérelmére mint egyezségi tervezetet a feleknek az egyezségtervezet egyezségkénti jóváhagyása iránti kérelmével együtt a jegyző a hagyatéki leltár mellékleteként a közjegyzőhöz továbbítja jóváhagyás céljából. A feleknek az egyezségkötésre a közjegyző előtti eljárásban is lehetőségük van.

 

A jegyző felhívja a feleket arra is, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be, ha a tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.  A kötelesrész iránti igény bejelentése esetén a kötelesrész alapjának számításához szükséges vagyontárgy bejelentésére szintén 8 nap áll rendelkezésre.

 

A jegyző a fenti 8 napos határidő letelte és – amennyiben ingatlanvagyon van a hagyatékban – az ingatlan adó- és értékbizonyítványának véglegessé válását követően, elkészíti a hagyatéki leltárt, és azt a mellékleteivel együtt továbbítja az illetékes közjegyzőhöz

 

Az illetékes közjegyzők:

A hagyaték átadása a közjegyző feladata.
Sopronban 3 közjegyző működik, akik meghatározott rendben látják el feladatukat.
1. számú közjegyző Dr. Ambrózy Andrea
Sopron, Színház u. 13.        T.: 06-99-338-891
2. számú közjegyző Dr. Kukoda Beáta
Sopron, Színház u. 13.        T.: 06-99-334-032
3. számú közjegyző Dr. Keszei Péter
Sopron, Mátyás K. u. 7.     T.: 06-99-508-010
Dr. Ambrózy Andrea közjegyző a január, április, július, október hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.
Dr. Kukoda Beáta közjegyző a február, május, augusztus, november hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.
Dr. Keszei Péter közjegyző a március, június, szeptember, december hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.

A hagyatéki eljárás költsége:

 

A hagyatéki eljárás költségének összegét a közjegyző a hagyatékba tartozó vagyontárgyak összértéke alapján állapítja meg a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény alapján. A hagyatéki eljárás költségének összegéről a közjegyző a hagyatéki tárgyalásra szóló idézésben tájékoztatja az öröklésben érdekelteket.

 

Mi a hagyatéki teher?
- az örökhagyó illő eltemettetésének költségei,
- a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint  
a hagyatéki eljárás költségei,
- az örökhagyó tartozásai,
- a kötelesrészen alapuló kötelezettségek,
- a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.2015. január 10. / Hagyatéki eljárás