Nyomtatás

Társasház törvényességi felügyeleti eljárás

 


Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység neve:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi csoport

Címe: 9400 Sopron, Fő tér 1.

Elérhetőség: postai úton, e-mailen keresztül (jegyzo@sopron-ph.hu) vagy elektronikus kapcsolattartás útján

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Egyéb (ügytípus) Egyéb  

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:


Fleckné dr. Fekete Judit jogtanácsos

Tel.: (99) 515-276         

E-mail: fleckne.fekete.judit@sopron-ph.hu

 

dr. Tengölics Tamás jogtanácsos

Tel.: (99) 515-472         

E-mail: tengolics.tamas@sopron-ph.hu

 

dr.  Vida Orsolya jogtanácsos

Tel.: (99) 515-473         

E-mail: : dr.vida.orsolya@sopron-ph.hu

 

dr. Békefi Annamária jogi szakreferens

Tel.: (99) 515-277         

E-mail: bekefi.annamaria@sopron-ph.hu

 

dr. Tóth-Tatár Szabina jogi szakreferens

Tel.: (99) 515-474         

E-mail: tatar.szabina@sopron-ph.hu


Ügyfélfogadás

 

 

 

 

Munkaidő

Ügyfélfogadás

Hétfő

7.30 – 16.00

13.00 – 16.00

Kedd

7.30 – 16.00

nincs ügyfélfogadás

Szerda

7.30 – 16.00

8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00

Csütörtök

7.30 – 16.00

nincs ügyfélfogadás

Péntek

7.30 – 13.30

nincs ügyfélfogadás


Vonatkozó jogszabályok

- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: törvény)

- a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárási szabályairól 155/2015. (VI. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban:Korm.rendelet)

 

 

Az eljárás illetékmentes.

 

 

A társasház törvényességi felügyeleti eljárás megindításának a feltételei és a menete (törvény 27/A. §)

 

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyeletét nem terjed ki olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

 

A törvény meghatározza, mire terjedhet ki az eljárás, így a törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

- alapító okirata, szervezeti - működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,

- működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratának és szervezeti- működési szabályzatnak, és

- működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

 

A fentiek alapján a törvényességi felügyelet nem terjed ki többek között:

- az olyan ügyre, melyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye;

- a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére;

- a közös képviselő tevékenységének, megbízatásának, díjazásának felülvizsgálatára;

- közgyűlés összehívására vagy levezetésére;

- közgyűlési határozat megváltoztatására vagy érvénytelenségének a megállapítására;

- közös képviselő leváltására, kinevezésére;

- közös képviselő és a tulajdonostársak közötti személyes ellentétek feloldására.

 

A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása (Korm.rendelet 3-4. §)

 

A jegyző a törvényességi felügyeleti eljárást- az eljárásra okot adó körülmény felmerülése esetén - hivatalból, vagy bejelentésre indíthatja meg a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okod adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül.

 

Bejelentéssel

- a társasházi tulajdonostárs, valamint

- közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet.

 

A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.

 

A bejelentő

a) tulajdonostársi minőségét legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap - másolat illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás,

 

b) a közös képviselői vagy intézőbizottsági elnöki tisztségét a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat bejelentéssel egyidejűleg történő benyújtásával igazolja!

 

Ha a bejelentő a fentieket igazolja és a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja.

A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt. A jegyző az eljárás során postai vagy elektronikus úton bekérheti, vagy a helyszínen megtekintheti a társasház működésével kapcsolatos iratokat. Az iratokat a közös képviselő a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles a jegyző rendelkezésére bocsátani.

 

Kizárással kapcsolatos szabályok (Korm.rendelet 1-2. §)

 

Az eljárás lefolytatásában nem vehet részt az a személy,

a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, vagy

b) akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

 

A jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, amelyben

a) a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, vagy

 

b) a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzatnak, illetve képviselő-testületnek szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezete közös képviselőként vagy a társasház társasházkezelőjeként az eljárás érintettje.

 

A fenti esetek fennállását a jegyző hivatalból vizsgálja, valamely kizárási ok fennállása esetén a jegyző a kizárási okról történő tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül az ügy iratait − a kizárással kapcsolatos álláspontjával együtt − megküldi az illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére. A fővárosi és vármegyei kormányhivatal az iratok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül dönt a kizárásról, szükség esetén − az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg − más jegyzőt jelöl ki.

.

A társasház törvényes működésének felülvizsgálata (Korm.rendelet 13. §)

.

A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke a jegyző megkeresésre becsatolja az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat, melyeket a jegyző a törvényben biztosított hatáskörében és kérdések vonatkozásában megvizsgál.

.

A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn. Az eljárás lezárásáról a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.

.

Ha a jegyző az eljárás alapján a társasház működésének társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § (2) bekezdésébe ütközését állapítja meg, a Tt. 27/A. § (4) bekezdésének megfelelően írásbeli felhívást bocsát ki, melyben 60 napos határidő tűzésével megjelöli azokat a konkrét utasításokat, melyekkel a társasház törvényes működését helyre kell állítani.

.

A közös képviselő a felhívásról annak közlését követő 3 napon belül a társasházban jól látható helyen kifüggesztett hirdetmény formájában értesíti a tulajdonostársakat.

.

A felhívásban foglaltak teljesítését a jegyző ellenőrzi.

 

A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház

 
  • a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy
  • törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn (Korm.rendelet 17. §).
 

Az eljárás megszüntetéséről a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.

.

Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen kell megindítani és a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint lefolytatni. A per a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik (törvény 27/A).

 

Frissítve.2023.03.21.2021. szeptember 20. / Jegyzői iroda