Nyomtatás

Ügymenet leírás termőföld adás-vételi és a haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közléséhez (az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében)

 

A mező és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) 2022. január 1. napján hatályba lépett módosítása értelmében a soproni helyrajzi számon nyilvántartott termőföldekre vonatkozó adásvételi szerződéseket a vármegyei földhivatalhoz (Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, 9022 Győr, Pf.: 22), a haszonbérleti szerződéseket a soproni földhivatalhoz (Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, 9401 Sopron, Pf. 35; Sopron, Új u. 26.) kell benyújtani.

 

A Földhivatal előzetes vizsgálatot követően dönt a közzétételre való alkalmasság kérdésében, majd a szerződést megküldi a jegyzőnek a hirdetményi úton történő közlés érdekében. A közzétételre kerülő szerződések a hirdetmenyek.gov.hu weboldalon, illetőleg a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) aulájában elhelyezett hirdetőtáblán tekinthetők meg.

 

A hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződéseket (a Földforgalmi törvény 36. § (1) bekezdésében, és 59. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben) – közvetlenül a jegyző részére kell eljuttatni.)

 

Az adásvételi szerződésre, illetve haszonbérleti szerződésre tett elfogadó jognyilatkozatot a jegyzőhöz kell benyújtani.

 

Ügyintézés helye: Sopron, Fő tér 1., II. emelet, 14. iroda

Postacím: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Ügyfélfogadási idő:

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje szerint.

Ügyintéző: Tóthné Szommer Szilvia

Tel.: (99) 515-233

E-mail: tothne.szommer.szilvia@sopron-ph.hu

 

Eljárási határidő:

 

A szerződések közzététele: a szerződés beérkezését követő 8 napon belül.

A közzététel időtartama: adásvételi szerződés esetében 30 nap, haszonbérleti szerződés esetében 15 nap.

Iratjegyzék elkészítése: a nyilatkozattételre nyitvaálló határidő leteltét követő 8 napon belül.

Az eljárás díj-és illetékmentes.

 

Ügymenetleírás:

Adásvételi szerződések hirdetményi úton történő közzététele:

A Földforgalmi törvény 21. § (1) bekezdése alapján föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak (kivéve hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződések) a felek aláírásától számított 8 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv (Földhivatal) részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából. Ha az előzetes vizsgálat eredményeként a mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adásvételi szerződés jóváhagyását, akkor végzésben megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát és hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét. A mezőgazdasági igazgatási szerv e döntését közli az eladóval, az adásvételi szerződés szerinti vevővel, valamint az adásvételi szerződést megküldi a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. A jegyző hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést az elővásárlási jog jogosultjaival.

A jegyző a mezőgazdasági igazgatási szerv végzése alapján, annak beérkezését követő 8 napon belül az adásvételi szerződésen felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. A szerződés a hirdetmenyek.gov.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál) kerül közzétételre. A közzétett szerződések tájékoztató jelleggel továbbra is megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) hirdetőtábláján.

A közzététel időtartama 30 nap, az elővásárlásra jogosultak e 30 nap alatt tehetik meg adás-vételi szerződést elfogadó, vagy az elővásárlási jogról lemondó jognyilatkozatukat.

Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át.

A jegyző az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor ellenőrzi az elővásárlásra jogosult személyazonosságát az elfogadó jognyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatoknak a személyazonosító okmányban foglalt adatokkal való összevetésével, továbbá az elővásárlásra jogosultat nyilatkoztatja arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírását a saját kezű aláírásának ismeri el. Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton az aláírásával igazolja, és azt átveszi.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül az adás-vételi szerződést, az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait és a jognyilatkozatokról készített iratjegyzéket megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából, vagy az eladó részére, amennyiben az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti az eladót.

Haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzététele:

A Földforgalmi törvény 49. § (1) bekezdése alapján föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (haszonbérleti szerződés) kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak (kivéve hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződések) a felek aláírásától számított 8 napon

belül a mezőgazdasági igazgatási szerv (Földhivatal) részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából. Ha az előzetes vizsgálat eredményeként a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát, hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét. A mezőgazdasági igazgatási szerv e döntését közli a haszonbérbeadóval, a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlővel, valamint a haszonbérleti szerződést megküldi a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. A jegyző hirdetményi úton közli az haszonbérleti szerződést az előhaszonbérleti jog jogosultjaival.

A jegyző a mezőgazdasági igazgatási szerv végzése alapján, annak beérkezését követő 8 napon belül a haszonbérleti szerződésen felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. A szerződés a hirdetmenyek.gov.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál) kerül közzétételre. A közzétett szerződések tájékoztató jelleggel továbbra is megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) hirdetőtábláján.

A közzététel időtartama 15 nap, az előhaszonbérletre jogosultak e 15 nap alatt tehetik meg a haszonbérleti szerződést elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogról lemondó jognyilatkozatukat.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a haszonbérleti szerződést, az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait és a jognyilatkozatokról készített iratjegyzéket megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából, vagy a haszonbérbeadó részére, amennyiben a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti a haszonbérbe adót.

Vonatkozó jogszabályok

- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (Földforgalmi törvény)

- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

- 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Frissítve 2023.08.22.2021. szeptember 20. / Jegyzői iroda