datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Szálláshely-üzemeltetési ügyek

 

ÜGYMENETLEÍRÁS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ, SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI-ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

 

Ügyintézés helye: Sopron, Új u. 12.

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

Balázsné Rőczei Berta

Tel.: (99) 515-408         

E-mail: balazsne.roczei.berta@sopron-ph.hu

 

Bokori Balázs

Tel.: (99) 515-154         

E-mail: bokori.balazs@sopron-ph.hu

 

Hegedüs Ferenc

Tel.: (99) 515-467         

E-mail: hegedus.ferenc@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

-          a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

-          a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet

-          a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

Az eljárás díja, a díj befizetésének módja:

Szálláshely-szolgáltatói tevékenység bejelentése: 3.000,-Ft.

Bejelentett adatok módosítása: 3.000,-Ft.

A megjelölt eljárási díjat  illetékbélyeg formájában a kérelmen kell leróni.

 

Eljárási határidő:

8 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.

 

Szálláshely-típusok:

Szálloda (a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy)

Panzió (az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező; a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb ötven)

Kemping (legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik)

Üdülőház (a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben – üdülőegységben – nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától)

Közösségi szálláshely (a hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy)

Egyéb szálláshely (a hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat)

 

Kérelem

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység bejelentése kérelemre indul. A kérelemnyomtatvány letölthető a www.sopron.hu/e-ügyintézés/nyomtatványok/igazgatási osztály menüpontból. A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

-          Igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról vagy vállalkozói igazolványt

-          Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot / végzést  és aláírási címpéldányt

-          Magánszemély esetében adószámot

-          Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);

-          Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;

-          Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

-          A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget

-          Helyszínrajzot

 

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha nem, a bejelentést elutasítja és a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Ha a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak, akkor a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést közli:

-          a fogyasztóvédelmi hatósággal

-          a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatallal

-          10 fő feletti befogadóképesség esetén a tűzvédelmi hatósággal

-          élelmiszer forgalomba hozatala esetén a Soproni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztállyal

-          a területileg illetékes munkavédelmi és munkaügyi hatósággal

-          a városi rendőrséggel

-          az önkormányzati adóhatósággal

 

A szálláshely-szolgáltatói tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi, ami megtekinthető a www.sopron.hu weboldalon, vagy a www.kertev.hu  portálon.

 

A bejelentés elmulasztása

A jegyző azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését, és szálláshely-típust, valamint a befogadóképesség figyelembe véve pénzbírságot szab ki.


Adatváltozás bejelentése

- Az „IGAZOLÁS” kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat a kereskedő haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

- A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

 

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb tudnivalók

- A szálláshely-szolgáltató, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról szóló bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

- A "Sopron" és "Soproni" közigazgatási megjelölés illetve a név csak külön engedély birtokában használható!

- A szálláshely-szolgáltatónak folyamatosan meg kell felelni a a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 1. mellékletében foglalt bejelentési és üzemeltetési követelményeknek.

Ha a szálláshely nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a jegyző határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását.

- Ha a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen élelmiszert, vagy élelmiszer-nyersanyagot kíván előállítani, felhasználni, forgalmazni, szándékát köteles a jegyzőnek bejelenteni. A tevékenység csak a szükséges engedélyek birtokában végezhető!

- Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas nyilvántartást köteles vezetni. Az elektronikus nyilvántartást vezető adóbeszedésre kötelezett számára a „Bejelentőlap” használata kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a sorszámot, a szálláshelyet igénybevevő személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, diákigazolvány számát, megérkezésének és távozásának napját, az eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás jogcímét, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét, a vendég vagy képviselőjének aláírását.

- A fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

  
Polgármesteri Hivatal