datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Működési engedély kiadása, módosítása


ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

 

Ügyintézés helye: Sopron, Új u. 12.

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

Balázsné Rőczei Berta

Tel.: (99) 515-408         

E-mail: balazsne.roczei.berta@sopron-ph.hu

 

Bokori Balázs

Tel.: (99) 515-154         

E-mail: bokori.balazs@sopron-ph.hu

 

Hegedüs Ferenc

Tel.: (99) 515-467         

E-mail: hegedus.ferenc@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

-          a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

-          a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet

-          a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

Az eljárás díja, a díj befizetésének módja:

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentése: 3.000,-Ft.

Bejelentésköteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése: 3.000,-Ft.

Csak működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység engedélyezése: illetékmentes

Bejelentett adatok módosítása: 3.000,-Ft.

A megjelölt eljárási díjat  illetékbélyeg formájában a kérelmen kell leróni.

 

Eljárási határidő:

Bejelentés esetében 8 nap, az engedélyezés eljárás során 21 nap, melyekbe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.

 

Eljárási határidő:

21 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.

 

A bejelentésköteles és a működési engedély köteles tevékenységek

A jelenleg hatályos jogi szabályozás megkülönbözteti egymástól a bejelentés alapján végezhető kereskedelmi tevékenységet, valamint a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető az üzemeltetés, működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység viszont csak működési engedély birtokában végezhető.

 

Bejelentésköteles termékkörnek számítanak például:

1. Élelmiszer (Meleg-, hideg étel, Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, Cukrászati készítmény, édesipari termék, Hús-és hentesáru, Zöldség- és gyümölcs, Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, Édességáru, Tej, tejtermék)

2. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);

5. Lábbeli- és bőráru;

6. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;


 

A kizárólag üzletben,  működési engedély birtokában forgalmazható termékek:

 

  1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
  2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

  3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

  4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

  5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

  6. nem veszélyes hulladék;

  7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

 

Kérelem

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, illetve engedélyezése kérelemre indul. A kérelemnyomtatvány letölthető a www.sopron.hu/e-ügyintézés/nyomtatványok/igazgatási osztály menüpontból. A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

-          Igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról vagy vállalkozói igazolványt

-          Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot / végzést  és aláírási címpéldányt

-          Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);

-          Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;

-          Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

-          A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (3.000,- Ft bejelentés esetén, a csak működési engedély iránti kérelem illetékmentes)

-          Vásárlók könyvét hitelesítésre

-          Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha nem, a bejelentést elutasítja és a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Ha a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak, akkor a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.

Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi:

-          az önkormányzati adóhatóságának

-          zeneszolgáltatás biztosítása esetén a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyintézőjének

-          takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék, élelmiszerek kereskedelmi forgalomba hozatala és vendéglátó üzlet esetén a Soproni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának

-          nemesfémből készült órák és ékszerek esetén a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóságnak

 

A kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi, megtekinthető a www.sopron.hu weboldalon, vagy a www.kertev.hu  portálon.

 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység

Az alábbi élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához a Soproni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának (9400 Sopron, Virágoskert u. 3-5.) külön engedélye szükséges. Az engedélyt a hatóság kérelem alapján állítja ki.

 

 

 A

 B

 1.

 Termékkör

Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön engedély szükséges

 2.

 Hús- és hentesáru

friss hús*

 3.

 Hal

friss halászati termék, az élő hal kivételével*

 4.

 Tej, tejtermék

 nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék*

 5.

 Meleg, hideg étel

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével

 6.

 Cukrászati készítmény, édesipari termék

azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére

 7.

 Egyéb élelmiszer

békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga*

 * Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (2004. április 29.) 853/2004/EK rendelete szerint.

 

A kizárólag külön engedély birtokában folytatható kereskedelmi tevékenységet a jegyző a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság értesítése mellett veszi nyilvántartásba, vagy a hatóság értesítése alapján a külön engedélyben foglaltakat a jegyző a kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzi.

 

A bejelentés elmulasztása

A kereskedelmi tevékenység bejelentésének elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.

 

A működési engedély kiadásának rendje

- Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem és annak mellékletei megfelelnek-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

- Amennyiben a kérelem a jogszabályban előírtaknak megfelel, az ügyintéző a függő hatályú döntést hoz, melyben jogkövetkezményeket állapít meg és értesíti az eljárásban részt vevő ügyfeleket és szakhatóságokat az eljárás megindításáról. A szakhatósági megkeresés ezzel egy időben történik.

- Az eljárás során ügyfélnek minősül az üzlet, valamint – a külön jogszabály szerinti vásáron és piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével – az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

- A jegyző az ügyfelek adatait, és az üzlet tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján, vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

- A jegyző a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

- Helyszíni szemlére vonatkozó kérelem hiányában a szakhatóságok szakhatósági eljárást folytatnak le, melynek eredményéről haladéktalanul értesítik a jegyzőt.

- Az eljárás végén a jegyző a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését. Amennyiben a működési engedély kiadásának feltételei fennállnak, a jegyző erről határozatot hoz és a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi, amiről igazolást ad ki.

- Az ügyintéző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli:           

-          a kérelmezővel

-          az ügyfelekkel

-          az eljárásban részt vevő szakhatóságokkal

-          az önkormányzati adóhatósággal

 

Adatváltozás bejelentése

- Az „IGAZOLÁS” kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat a kereskedő haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek;

- Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást a kereskedő az azt megelőző nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkezett változásokról köteles a vásárlókat tájékoztatni.

- A kereskedelmi tevékenység jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

- A tevékenység megszüntetését a jegyzőnek haladéktalanul be kell jelenteni.

 

A kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb tudnivalók

- Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie.

- Az üzlet feliratain az üzlet elnevezését – a vállalkozás neve, a vezérszó és az üzletben forgalmazott árura utaló árujelző kivételével –, valamint az üzletben, illetőleg az üzlet kirakatában a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményeket magyar nyelven meg kell jeleníteni.

A "Sopron" és "Soproni" közigazgatási megjelölés illetve a név csak Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének engedélyével használható!

- Az üzletben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a jegyző által hitelesített vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. A kereskedő a bejegyzésekre 30 napon belül írásban köteles válaszolni. A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

- Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával mely hatóságokhoz fordulhat.

- A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék – saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék – eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal.

- A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

A megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző engedélyezheti.

- Zeneszolgáltató tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.

A zajterhelési határérték megállapítását a SMJV Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől külön kell kérni.

 

- Ügynöki tevékenység esetén a kereskedőnek rendelkeznie kell a termék értékesítésére szóló szerződés megkötésére vonatkozó megbízással.

 

- Üzleten kívüli (házaló) kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult!

- A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.

- A nem jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket mozgóbolt útján is értékesíthet, ha a székhelye szerint illetékes vámhatóságnak a mozgóbolton keresztül történő értékesítés megkezdését legkésőbb nyolc nappal megelőzően írásban bejelenti.

- Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét.

- Szeszes ital alkalmi rendezvényen a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 70. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható. („Sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, köztes alkoholterméket és alkoholterméket jövedéki kiskereskedő a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, a kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi értékesítés keretében, vásáron vagy piacon akkor forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal – az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal bejelentést tesz.)

 

- Csomagküldő kereskedőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényértelmében az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelentkeznie. A termék ismertetőjében, illetve a termékről szóló tájékoztatóban köteles feltüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számát.

- Automatából történő értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedő köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

 

 

 

 

 


2016. január 19. / Üzlet működési ügyek


 
Polgármesteri Hivatal