datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

A Sopron név használatának szabályai

 

A „Sopron” városnév és ennek idegennyelvű, toldalékos, rövidített vagy hozzákapcsolt szóval ellátott formája létesítmény elnevezésébe, jogi személy vagy egyéb szervezet nevébe, üzleti nyomtatványra, védjegyre, szabadalom címébe, árubélyegre, áruminta és áru jelzésére, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék címfeliratába csak engedéllyel vehető fel (a továbbiakban: névhasználati engedély).

Nem kell névhasználati engedély:

 1. az önkormányzati szerveknek és az önkormányzat által alapított, alapítandó vagy részvételével megalakult, megalakuló jogi személyeknek, egyéb szervezeteknek
 2. az önkormányzat által nyújtott támogatással kapcsolatos valamennyi kommunikációban, kiadványon (plakát, szórólap, tájékoztató stb.) az önkormányzat, mint támogató feltüntetéséhez és
 3. a város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező közhatalmi-, rendvédelmi-, igazságszolgáltatási szerveknek, köztestületeknek.

A névhasználati engedély iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

A névhasználati engedéllyel és a használat megtiltásával kapcsolatos ügyekben, a Kulturális és Oktatási Bizottság állásfoglalása alapján, a polgármester dönt.

A névhasználati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező megnevezését, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, tevékenységi körét, adószámát, képviselője nevét és címét, gazdasági társaság esetén cégjegyzékszámát,
 2. a városnév használatának célját, indokát és módját,
 3. a használat időpontját, időtartamát,
 4. a használat szabályszerűségéért felelős személy nevét.

A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy

 1. tevékenységének jelentősége, a termék minősége, jellege indokolttá teszi a városnév használatát, és
 2. az elnevezés, a tevékenység, áru vagy sajtótermék méltó a közfigyelem felkeltésére és alkalmas a város iránti megbecsülés fokozására.

Amennyiben jogi személy a városnevet saját megnevezésében kívánja használni, a névhasználati engedély megadásának előfeltétele, hogy a jogi személy vagy egyéb szervezet

 1. székhelye a város közigazgatási területén legyen, és
 2. tevékenysége, működése, jellemző módon, 2 éve Sopronhoz kötődjön.

A város nevének használata során, meg kell őrizni annak méltóságát, tekintélyét és a város jó hírnevét.

(1) Meg kell tagadni a névhasználati engedély kiadását, ha

 1. a névhasználat vagy a forgalomba hozatal az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti,
 2. a névhasználat a város méltóságát sérti vagy veszélyezteti,
 3. a névhasználat célja vagy módja másnak a jogait, illetve jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,
 4. a névhasználat célja vagy módja a közízlést sérti vagy a jóerkölcsbe ütközik,
 5. a névhasználat célja vagy módja az Alaptörvénybe vagy jogszabályba ütközik,
 6. a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa előállítani, vagy forgalomba hozni kívánt termék minősége vagy jellege a névhasználatot indokolja,
 7. a névkizárólagosság elvébe ütközik,
 8. olyan személy vagy szervezet kéri, akitől a névhasználat jogát a polgármester korábban megvonta, és a megvonástól számítva az új kérelem benyújtásáig két év még nem telt el,
 9. ha a kérelmezőnek adó vagy egyéb köztartozása van.

(2) Meg lehet tagadni a névhasználati engedély kiadását, ha:

 1. a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység gyakorlásához a polgármester már névhasználati engedély adott, vagy
 2. a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de a város gazdasági érdekeivel ütközik,
 3. a használat célja nem jogellenes, de a város lakossága nagy részének ellenérzéseit válthatja ki.

A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha

 1. az (1) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyike a használat során bekövetkezik,
 2. a természetes személy jogosultat szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt büntető eljárás során, jogerősen szabadságvesztésre ítélik.

A névhasználati engedélyt vissza lehet vonni, ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyike a használat során bekövetkezik.