datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Szociális Csoport ügyleírásai

Humánszolgáltatási Osztály Szociális csoport

 

Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1.

 

 

 

Ügyfélfogadási időpontok szociális és lakásügyekben: 9400 Sopron, Fő tér 1.

 

hétfő:

13:00-16:00

szerda:

08:00-12:00; 13:00-16:00

 

Sopron Megyei Jogú Város kiemelt figyelmet fordít a soproni családok, az élethelyzetüknél fogva segítségre szoruló társadalmi csoportok, személyek támogatására, különös tekintettel az idősekre, fogyatékossággal élőkre és gyermekes családokra. Az egyes támogatások meghatározásánál kiemelt szempont a ténylegesen rászorulók segítése és a társadalmi szemlélet-formálás elősegítése.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)

 

Ügyintézési határidők:

(1) Ha a törvényeltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

(2) Az ügyintézési határidő

        a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra

        b) sommás eljárásban 8 nap

        c) teljes eljárásban 60 nap

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

(4) Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.

(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be

        a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

        b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama

(6) Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza.

(7) Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.

(8) Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha

a) a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja,

b) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja,

c) a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy

d) a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges.

(9) Ha a határidőből kevesebb mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási cselekményeket soron kívül kell elvégezni.

 

 

 Szociális csoport ügyleírásai:

Adósságkezelési szolgáltatás

Rövid leírás

Szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatás megőrzését segítő ellátás

Igénylő, kötelezett

soproni lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető

A Soproni Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Ellátások Intézet Családsegítő Szolgálatnál személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban

Ügyintézési határidő

8 nap

Az ügyintézés díja

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat lakásfenntartási költség és hátralék igazolása

 

 

Ápolási díj (helyi)

Rövid leírás:

Nagykorú, tartós gondozásra, ápolásra szoruló személy - állapota már 18. életéve betöltése előtt bekövetkezett és azóta folyamatosan fennáll- otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás,

Igénylő, kötelezett:

soproni lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi igazolás, TAJ kártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat

 

 

Települési támogatás a következő formában adható:

Települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Rövid leírás:

Rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása, háztartásának számlával igazolt havi együttes rezsi költsége a háztartás havi összes jövedelmének 30%-át eléri vagy meghaladja.

Az ellátás igénybevételére jogosult az a személy, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének:

- egyedülálló esetén 497%-a (141.645,-Ft)

- 2 fős család esetén 454%-a (129.390,-Ft)

- 3 fős család esetén 419%-a (119.415Ft)

- 4 fős család esetén 383% (109.155,-Ft)

- 5 fős család esetén 349% (99.465,-Ft)

- 6 vagy több fős család esetén 313% (89.205,-Ft)

 

Igénylő, kötelezett:

soproni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.  és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat, lakásfenntartás költségeinek igazolása szolgáltatók által vagy számlával, rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló dokumentum

 

 

A temetésre vonatkozó kérelem esetében:

 

Rövid leírás:

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személy eltemettetéséről gondoskodó támogatása

Igénylő, kötelezett:

soproni lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak és az a személy, akinek a nevére kiállították a temetési számlát

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat, temetési költségekről az eredeti számla, halotti anyakönyvi kivonat másolata

 

 

Krízistámogatás

 

Rövid leírás:

Aki neki fel nem róható okból olyan különös méltánylást érdemlő, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, hogy annak átmeneti megoldására külső segítség nélkül, önállóan képtelen, és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna

Igénylő, kötelezett:

soproni lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

krízishelyzet leírásának igazolása, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

 

 

Kisgyermekesek közlekedési támogatása

 

Rövid leírás:

A gyermekekkel való közlekedési költségek csökkentésére a családnak nyújtott pénzbeli támogatás a helyi tömegközlekedés igénybevételéhez, szülő vagy törvényes képviselő részére, aki háztartásában 3. életévét még be nem töltött gyermeket nevel

Igénylő, kötelezett:

soproni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány a gyermek és a szülő részéről, lakcímkártya a gyermek és a szülő részéről, bérletigazolvány, születési anyakönyvi kivonat

 

 

 

Tanulói közlekedési támogatás

 

Rövid leírás:

Soproni közoktatási intézményben, általános és középiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytatók támogatása a helyi közlekedés igénybevételéhez. Az erre irányuló kérelmet első alkalommal minden év szeptember 15-éig kell benyújtani, és október 1-jétől érvényes. A következő naptári évre vonatkozó kérelmet folyó év december 15-éig kell benyújtani.

Igénylő, kötelezett:

soproni közoktatási intézményben tanuló jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

21 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

 A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

Személyigazolvány, lakcím kártya, tanulói jogviszony igazolása

 

 

Lakásfenntartási támogatás

 

Rövid leírás:

Lakásfenntartás kiadásaihoz történő hozzájárulás, melyet
elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Igénylő, kötelezett:

soproni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány,

Az alkalmazott jogszabályok:

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.  és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat, közműszámla, a lakás négyzetméteréről szóló igazolás (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, szívességi lakáshasználati szerződés, albérlet esetén albérleti szerződés)

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rövid leírás:

A gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott pénzbeli támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére

Igénylő, kötelezett:

soproni lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

21 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rend.

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat, tanulói jogviszony igazolása, gyámkirendelő határozat

 

 

Fiatalok életkezdési támogatása

Rövid leírás:

soproni szülők gyermeke önálló életkezdésének anyagi megalapozásához nyújtott támogatás

Igénylő, kötelezett:

aki a gyermek születését megelőzően Sopron város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Sopronban lakik

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 23/2006. (IV.29.) Önkormányzati rendelete

Szükséges iratok:

a gyermek és a szülők személyi igazolvány és lakcímkártyája, Start-számla megnyitását és számát bizonyító igazolás

 

       

Önkormányzati lakáshoz jutás feltételei:

 Sopron városban a megüresedett önkormányzati bérlakás bérlőjévé történő kijelölés pályázati úton lehetséges. A pályázati hirdetmény egyrészt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre, másrészt a Soproni Téma hirdetési újságban jelenik meg, valamint a város honlapján, a http://www.sopron.hu pályázati hirdetmények alatt úgy hogy az érdeklődők számára legalább 15 nap álljon rendelkezésre a meghirdetés és a pályázat benyújtása között.

A pályázatok elbírálását megelőzően a pályázók szociális helyzetére, családi és lakás körülményeire  vonatkozóan  a Polgármesteri Hivatal átfogó környezettanulmányt készít.

A pályázattal kapcsolatos információkat a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (Sopron, Fő tér 1) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon az 515-210 számon  lehet  kérni.

A pályázatokat a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága bírálja el és dönt a pályázat nyerteséről. A pályázók írásban értesülnek a döntésről.

 1. Pályázat önkormányzati lakás szociális helyzet alapján bérbevételére

A pályázaton az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat, akinek

 1. a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 112.575 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 142.500 Ft-ot (a szociális vetítési alap 395%-át, illetve egyedülálló személy esetén 500%-át.
 2. a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege a szociális vetítési alap összegének a harmincszorosát (855.000 Ft) vagy együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap összegének a nyolcvanszorosát 2.280.000 Ft). Sem a pályázó, sem a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.
 3. önkormányzati lakásban lakik és vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti. Pályázatához mellékeli igazolását, hogy lakbértartozása nincs.
 4. lakbérhátraléka és közüzemi díj hátraléka nincs.
 5. A pályázó vállalja a szerződés megkötésekor történő 1 havi lakbér kaucióként történő megfizetését.

A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem választható ki szociális körülményei alapján a pályázat győztesének, illetve bérlőnek az a személy, aki:

a.) önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt,

b.) igazolt jövedelemmel nem rendelkezik.

 Szociális körülmények alapján a legfeljebb 5 évre adható bérbe és a bérlőnek lakbért kell fizetni. A határozott idő leteltével, illetve lakástulajdon megszerzésével a bérleti jogviszony a Polgármesteri Hivatal elhelyezési kötelezettsége nélkül megszűnik.

A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt legfeljebb három hónappal nyújthat be kérelmet a lakás szociális körülményei alapján történő ismételt bérbevételére. A Népjóléti Bizottság, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel a kérelmező bérleti jogviszonyát meghosszabbítja 5 éves időtartamra.

 

A határozott idő leteltével, illetve a lakástulajdon megszerzésével a bérleti jogviszony a Polgármesteri Hivatal elhelyezési kötelezettsége nélkül megszűnik. A bérlő a bérleti jogviszonya lejárta előtt legalább három hónappal kérelmet nyújthat be lakásának szociális körülményei alapján történő ismételt bérbevételére. A Polgármester, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel, a kérelmezőt újból bérlőnek jelöli legfeljebb 2 éves időtartamra.

                            

3. Fiatalok részére pályázat útján meghirdetett önkormányzati lakás (fiatalok önkormányzati lakása)

 

A pályázaton az a 42. életévét be nem töltött nagykorú, soproni lakcímmel rendelkező személy indulhat, akik

 1. a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a szociális vetítési alap 540%-át 153.900 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 640%-át, 182.400 Ft-ot.
 2. a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege a szociális vetítési alap összegének a hatvanszorosát (1.710.000 Ft) vagy együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap összegének a százhatvanszorosát 4.560.000 Ft). Sem a pályázó, sem a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.
 3. vállalja, hogy lakásügyét 5 éven belül véglegesen önerőből megoldja,
 4. ifjúsági takarékban, lakástakarék pénztárban vagy fogyasztói csoportokat szervező gazdasági társaságnál 600.000 Ft-tal rendelkezik, vagy vállalja 600.000,- Ft összeg előzetes befizetését folyószámlára, takarékbetétkönyvbe
 5. ennek igazolására mellékelte a hitelt érdemlő előtakarékosságának fénymásolatát, eredeti példány bemutatásával.
  1. nagykorú személyenként, az előtakarékossági összegen felül havi 10.000 Ft-ot takarékbetétben, vagy lakástakarék pénztárnál vagy fogyasztási csoportokat szervező gazdasági társaságnál helyeznek el
  2. a megállapodásban vállalják, hogy lakásügyük megoldásáról gondoskodnak.

Általános tudnivalók:

Amennyiben a pályázók nem rendelkeznek a meghatározott összeggel, úgy az előtakarékosság összegét a pályázat elnyerés után 8 napon belül be kell fizetniük folyószámlára, vagy takarékbetétkönyvbe. Ha a pályázók rendelkeznek takarékbetéttel, de a megtakarított összeg nem éri el a 600.000 Ft-ot, azt 8 napon belül a megfelelő összegre ki kell egészíteni.

Az a pályázó, aki lakástakarék pénztárba helyezte le a havonta fizetendő összeget, a szerződés lejárta után az előtakarékossági összeget (600.000 Ft) köteles az addig fizetett összeggel havonta a bérleti jogviszony fennállásáig növelni.

A bérlőnek lakbért kell fizetni. A bérleti szerződés határozott időre, 5 évre köthető, amely időtartam 1 alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.

A pályázat útján kiválasztott bérlő a takarékbetétbe, vagy a lakástakarék pénztárba vagy a fogyasztói csoportokat szervező gazdasági társaságoknál történő befizetésekről (lakáskasszába, folyószámlára stb.), valamint az előtakarékosság összegéről a tárgyévet követő hó 31. napjáig köteles a Polgármesteri Hivatalnak a pénzintézet vagy a társaság egyenlegértesítőjét (pl. kamatokkal növelt, állami támogatással növelt) bemutatni, külön felhívás nélkül.

4. Pályázat szociális helyzet alapján, időskorúak önkormányzati lakásának (Major köz 3.) bérbevételére.

A pályázaton olyan egyedülálló személy, vagy házaspár, illetve két egyedülálló személy (akik ezt együttesen kérik) indulhat aki/akik

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozik vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és aki

- önmaga ellátására képes, de egészségi állapota miatt segítséget igényel,

- a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege  a szociális vetítési alap összegének a hetvenötszörösét (2.137.500 Ft) vagy együttes forgalmi a szociális vetítési alap összegének a kétszázszorosát (5.700.000 Ft)

- önkormányzati bérlakására vonatkozó bérleti szerződését felmondja és a lakást az üzemeltető részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadja,

- a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítését maga vagy hozzátartozója vállalja.

Önkormányzati bérlakással nem rendelkező is nyújthat be pályázatot, ha a fentiekben felsorolt feltételeknek megfelel és vállalja a nyugdíjasházban lévő lakás használati alapértékének (a lakás forgalmi értékének 25%-a) megfizetését

Az időskorúak önkormányzati lakásásával már rendelkező kérelmező személynek a magasabb forgalmi értékű lakásba történő kijelölése esetében a korábban már megfizetett és a magasabb forgalmi értékű lakás után fizetendő értékkülönbözetet kell megfizetnie.


5. Közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére, pályázat útján meghirdetett önkormányzat lakás (közszolgálati foglalkoztatottak önkormányzati lakása)

A bérleti szerződés határozott időre, 5 évre köthető, amely időtartam 1 alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.

A bérlő közszolgálati jogviszonyának megszűnését 5 munkanapon belül köteles bejelenteni az üzemeltetőnek.

Humánszolgáltatási osztály