datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Szociális Csoport ügyleírásai

Humánszolgáltatási Osztály Szociális csoport

 

Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1.

 

   
Ügyfélfogadási időpontok szociális és lakásügyekben: 9400 Sopron, Új u. 3.  
hétfő: 13:30-17:00
szerda: 08:00-12:00; 13:00-16:00

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:Ket.)


Ügyintézési határidők:

(1) A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az (5) bekezdésben meghatározott időponttól számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. Ha e törvény valamely eljárási cselekmény teljesítésének vagy végzés meghozatalának határidejéről nem rendelkezik, a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza.

(2) Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az ügyet soron kívül kell elintézni.

(4) Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz.

(5) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a magyar hatóság eljárásának megindításához szükséges kérelmet nem magyar hatóságnál lehet benyújtani.

(6) A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén, valamint a megismételt eljárásban az ügyintézési határidő az ügy összes iratának az eljárásra jogosult hatósághoz érkezését követő napon kezdődik. A hatóság a felügyeleti szerv erre irányuló felhívására köteles az iratokat felterjeszteni.

(7) Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc, a (2) bekezdésben meghatározott esetekben legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.

(8) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - tizenöt nap. Indokolt esetben a szakhatóság vezetője a szakhatósági eljárásra irányadó határidőt egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot értesíti.

(9) A (7) és (8) bekezdésben meghatározott határidőnél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

 

 

Szociális csoport ügyleírásai:

Adósságkezelési szolgáltatás

Rövid leírás

Szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatás megőrzését segítő ellátás

Igénylő, kötelezett

soproni lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető

A Soproni Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Ellátások Intézet Családsegítő Szolgálatnál személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban

Ügyintézési határidő

8 nap

Az ügyintézés díja

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat lakásfenntartási költség és hátralék igazolása

 

 

Ápolási díj (helyi)

Rövid leírás:

Nagykorú, tartós gondozásra, ápolásra szoruló személy - állapota már 18. életéve betöltése előtt bekövetkezett és azóta folyamatosan fennáll- otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás,

Igénylő, kötelezett:

soproni lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi igazolás, TAJ kártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat

 

 

Önkormányzati segély a következő formában adható:

Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Rövid leírás:

Rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása, háztartásának számlával igazolt havi együttes rezsi költsége a háztartás havi összes jövedelmének 30%-át eléri vagy meghaladja.

Az ellátás igénybevételére jogosult az a személy, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének

- egyedülálló esetén  285%-a (81.225 Ft)

- 2 fős család esetén a 260%-a (74.100 Ft)

- 3 fős család esetén a 240%-a (68.400 Ft)

- 4 fős család esetén a 220%-a (62.700 Ft)

- 5 fős család esetén a 200%-a (57.000 Ft)

- 6 vagy több fős család esetén a 150%-a (51.300 Ft)

Igénylő, kötelezett:

soproni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.  és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat, lakásfenntartás költségeinek igazolása szolgáltatók által vagy számlával, rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló dokumentum

 

 

A temetésre vonatkozó kérelem esetében:

 

Rövid leírás:

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személy eltemettetéséről gondoskodó támogatása

Igénylő, kötelezett:

soproni lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak és az a személy, akinek a nevére kiállították a temetési számlát

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat, temetési költségekről az eredeti számla, halotti anyakönyvi kivonat másolata

 

 

Krízistámogatás

 

Rövid leírás:

Aki neki fel nem róható okból olyan különös méltánylást érdemlő, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, hogy annak átmeneti megoldására külső segítség nélkül, önállóan képtelen, és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna

Igénylő, kötelezett:

soproni lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

krízishelyzet leírásának igazolása, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

   

Kisgyermekesek közlekedési támogatása

 

Rövid leírás:

A gyermekekkel való közlekedési költségek csökkentésére a családnak nyújtott pénzbeli támogatás a helyi tömegközlekedés igénybevételéhez, szülő vagy törvényes képviselő részére, aki háztartásában 3. életévét még be nem töltött gyermeket nevel

Igénylő, kötelezett:

soproni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány a gyermek és a szülő részéről, lakcímkártya a gyermek és a szülő részéről, bérletigazolvány, születési anyakönyvi kivonat

 

 

 

Tanulói közlekedési kedvezmény

 

Rövid leírás:

Soproni közoktatási intézményben, általános és középiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytatók támogatása a helyi közlekedés igénybevételéhez. Az erre irányuló kérelmet első alkalommal minden év szeptember 15-éig kell benyújtani, és október 1-jétől érvényes. A következő naptári évre vonatkozó kérelmet folyó év december 15-éig kell benyújtani.

Igénylő, kötelezett:

soproni közoktatási intézményben tanuló jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

21 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

Személyigazolvány, lakcím kártya, tanulói jogviszony igazolása

 

 

Lakásfenntartási támogatás

 

Rövid leírás:

Lakásfenntartás kiadásaihoz történő hozzájárulás, melyet
elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Igénylő, kötelezett:

soproni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány,

Az alkalmazott jogszabályok:

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.  és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat, közműszámla, a lakás négyzetméteréről szóló igazolás (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, szívességi lakáshasználati szerződés, albérlet esetén albérleti szerződés)

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rövid leírás:

A gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott pénzbeli támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére

Igénylő, kötelezett:

soproni lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

21 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rend.

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat, tanulói jogviszony igazolása, gyámkirendelő határozat

   

Fiatalok életkezdési támogatása

Rövid leírás:

soproni szülők gyermeke önálló életkezdésének anyagi megalapozásához nyújtott támogatás

Igénylő, kötelezett:

soproni lakóhellyel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

8 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 23/2006. (IV.29.)  Önkormányzati rendelete

Szükséges iratok:

a gyermek és a szülők személyi igazolvány és lakcímkártyája, Start-számla megnyitását és számát bizonyító igazolás

 

Önkormányzati lakáshoz jutás feltételei:

 

Sopron városban a megüresedett önkormányzati bérlakás bérlőjévé történő kijelölés pályázati úton lehetséges. A pályázati hirdetmény egyrészt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre, másrészt a Soproni Téma hirdetési újságban jelenik meg, valamint a város honlapján, a http://www.sopron.hu pályázati hirdetmények alatt úgy hogy az érdeklődők számára legalább 15 nap álljon rendelkezésre a meghirdetés és a pályázat benyújtása között.

A pályázatok elbírálását megelőzően a pályázók szociális helyzetére, családi és lakás körülményeire  vonatkozóan  a Polgármesteri Hivatal átfogó környezettanulmányt készít.

A pályázattal kapcsolatos információkat a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (Sopron, Fő tér 1) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon az 515-210 számon  lehet  kérni.

A pályázatokat a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága bírálja el és dönt a pályázat nyerteséről. A pályázók írásban értesülnek a döntésről.

 

1. Pályázat önkormányzati lakás szociális helyzet alapján bérbevételére

A pályázaton az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat, akinek

 1. a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 76.950 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 91.200 Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 270%-át, illetve egyedülálló személy esetén 320%-át.
 2. a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 2.280.000 Ft). Sem a pályázó, sem a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.
 3. önkormányzati lakásban lakik és vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti. Pályázatához mellékeli igazolását, hogy lakbértartozása nincs.
 4. lakbérhátraléka és közüzemi díj hátraléka nincs.
 5. A pályázó vállalja a szerződés megkötésekor történő 1 havi lakbér kaucióként történő megfizetését.

A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem választható ki szociális körülményei alapján a pályázat győztesének, illetve bérlőnek az a személy, aki:

a.) önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt,

b.) igazolt jövedelemmel nem rendelkezik.

 Szociális körülmények alapján a legfeljebb 5 évre adható bérbe és a bérlőnek lakbért kell fizetni. A határozott idő leteltével, illetve lakástulajdon megszerzésével a bérleti jogviszony a Polgármesteri Hivatal elhelyezési kötelezettsége nélkül megszűnik.

A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt legfeljebb három hónappal nyújthat be kérelmet a lakás szociális körülményei alapján történő ismételt bérbevételére. A Népjóléti Bizottság, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel a kérelmező bérleti jogviszonyát meghosszabbítja 5 éves időtartamra.

 

2. Pályázat önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételére

A pályázaton az a soproni lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat, aki

 1. a felújítás feltételeit vállalja, és
 2. írásban nyilatkozik, hogy a felújításhoz szükséges összeg fedezetének 60%-val rendelkezik,
 3. elfogadja a Sopron Holding Zrt.-vel kötendő megállapodás tartalmát és a
 4. a felújítással meghirdetett pályázat nyerteseként a Sopron Holding Zrt.-vel megállapodást köt,
 5. a jövedelmi és vagyoni viszonyai tekintetében megfelel a feltételeknek.

 

A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem választható ki szociális körülményei alapján a pályázat győztesének, illetve bérlőnek az a személy, aki:

a.) önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt,

b.) igazolt jövedelemmel nem rendelkezik.

A pályázat nyertese a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 15 napon belül köteles igazolni – a pályázó nevére szóló banki igazolás, betétkönyv, számlakivonat, előtakarékosság becsatolásával –, hogy rendelkezik a felújítási költség 60%-ának fedezetével. Amennyiben a nyertes nem mutatja be a banki igazolást a megadott határidőn belül, akkor a tartalékként megjelölt pályázó lép a helyére.

A jövedelmi és vagyoni feltételek:

 1. a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500 Ft) 270%-át, 76.950 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 320%-át 91.200 Ft-ot.
 2.  a pályázó a saját és a vele  közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (1.280.000 Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 3.420.000 Ft). Sem a pályázó, sem a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.

A mozgáskorlátozott személy közlekedéséhez és az igazoltan (vállalkozói igazolvány, munkáltató nyilatkozat) munkaeszközként használt gépjárművet figyelmen kívül kell hagyni.

       3. Önkormányzati lakásban lakik és vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti. Pályázatához mellékeli igazolását, hogy lakbértartozása nincs.

Általános tudnivalók:

A Sopron Holding Zrt.-vel kötendő megállapodás többek között tartalmazza:

-    a kivitelezési munkák ütemezését, a befejezés idejét,

-    a műszaki tartalom meghatározását és a felhasználható anyagok jegyzékét,

-    az építési (felújítási) napló vezetésének kötelezettségét,

-    a lakáshasználati jogra vonatkozó rendelkezéseket.

A szociális körülmények alapján felújítással meghirdetett lakás esetén a felújítás idejére a pályázó 1 év használati jogot kap, és használati díjat (ez nem lakbér) fizet. A használati díj megegyezik az aktuális lakbérrel. Amennyiben a felújítás a pályázatban meghatározott és a megállapodásban vállalt határidőre és műszaki tartalommal nem készül el, úgy a bérleti szerződés megkötéséig a pályázat nyertese az önkormányzati rendeletben szabályozott módon egyre növekvő összegű használati díjat köteles fizetni.

A felújítási munkálatok határidőre és megfelelő műszaki tartalommal történő szakszerű elvégzését a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoportjánál kell igazolni az üzemeltető – a Sopron Holding Zrt. – által kiállított jegyzőkönyvvel, amely a bérlőként való kijelölés feltétele.

A felújítás befejeztével a Sopron Holding Zrt.-nek átadott és átvett lakás 4 évre adható bérbe. Az átvételt követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, amelyben a lakbér mértéke 4 éven keresztül a lakásra vonatkozó mindenkor megállapított bérleti díj 50%-a.

A határozott idő leteltével, illetve a lakástulajdon megszerzésével a bérleti jogviszony a Polgármesteri Hivatal elhelyezési kötelezettsége nélkül megszűnik. A bérlő a bérleti jogviszonya lejárta előtt legalább három hónappal kérelmet nyújthat be lakásának szociális körülményei alapján történő ismételt bérbevételére. A Polgármester, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel, a kérelmezőt újból bérlőnek jelöli legfeljebb 2 éves időtartamra.

                            

3. Pályázat szociális helyzet alapján, fiatalok garzonházában (Baross út) lévő lakás bérbevételére.

 

A pályázaton az a 42. életévét be nem töltött nagykorú, soproni lakcímmel rendelkező személy indulhat, akik

 1. a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500,-Ft) 540%-át 153.900 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 640%-át, 182.400 Ft-ot.
 2. a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hatvanszorosát (1.710.000 Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a százhatvanszorosát 4.560.000 Ft). Sem a pályázó, sem a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.
 3. vállalja, hogy lakásügyét 5 éven belül véglegesen önerőből megoldja,
 4. ifjúsági takarékban, lakástakarék pénztárban vagy fogyasztói csoportokat szervező gazdasági társaságnál 600.000 Ft-tal rendelkezik, vagy vállalja 600.000,- Ft összeg előzetes befizetését folyószámlára, takarékbetétkönyvbe
 5. ennek igazolására mellékelte a hitelt érdemlő előtakarékosságának fénymásolatát, eredeti példány bemutatásával.
  1. nagykorú személyenként, az előtakarékossági összegen felül havi 10.000 Ft-ot takarékbetétben, vagy lakástakarék pénztárnál vagy fogyasztási csoportokat szervező gazdasági társaságnál helyeznek el
  2. a megállapodásban vállalják, hogy lakásügyük megoldásáról gondoskodnak.

Általános tudnivalók:

Amennyiben a pályázók nem rendelkeznek a meghatározott összeggel, úgy az előtakarékosság összegét a pályázat elnyerés után 8 napon belül be kell fizetniük folyószámlára, vagy takarékbetétkönyvbe. Ha a pályázók rendelkeznek takarékbetéttel, de a megtakarított összeg nem éri el a 600.000 Ft-ot, azt 8 napon belül a megfelelő összegre ki kell egészíteni.

Az a pályázó, aki lakástakarék pénztárba helyezte le a havonta fizetendő összeget, a szerződés lejárta után az előtakarékossági összeget (600.000 Ft) köteles az addig fizetett összeggel havonta a bérleti jogviszony fennállásáig növelni.

A bérlőnek lakbért kell fizetni. A bérleti jogviszony a kijelölés időpontjától számított 5 évre szólóan jön létre.

A pályázat útján kiválasztott bérlő a takarékbetétbe, vagy a lakástakarék pénztárba vagy a fogyasztói csoportokat szervező gazdasági társaságoknál történő befizetésekről (lakáskasszába, folyószámlára stb.), valamint az előtakarékosság összegéről a tárgyévet követő hó 31. napjáig köteles a Polgármesteri Hivatalnak a pénzintézet vagy a társaság egyenlegértesítőjét (pl. kamatokkal növelt, állami támogatással növelt) bemutatni, külön felhívás nélkül.

 

4. Pályázat szociális helyzet alapján, időskorúak önkormányzati lakásának (Major köz 3.) bérbevételére.

A pályázaton olyan egyedülálló személy, vagy házaspár, illetve két egyedülálló személy (akik ezt együttesen kérik) indulhat aki/akik

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozik vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és aki

- önmaga ellátására képes, de egészségi állapota miatt segítséget igényel,

- a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenötszörösét (2.137.500 Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszázszorosát (5.700.000 Ft)

- önkormányzati bérlakására vonatkozó bérleti szerződését felmondja és a lakást az üzemeltető részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadja,

- a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítését maga vagy hozzátartozója vállalja.

- Az elbírálásnál az önkormányzati lakást visszaadó pályázó elsőbbséget élvez.

Önkormányzati bérlakással nem rendelkező is nyújthat be pályázatot, ha a fentiekben felsorolt feltételeknek megfelel és vállalja a nyugdíjasházban lévő lakás használati alapértékének (a lakás forgalmi értékének 25%-a) megfizetését

Az időskorúak önkormányzati lakásásával már rendelkező kérelmező személynek a magasabb forgalmi értékű lakásba történő kijelölése esetében a korábban már megfizetett és a magasabb forgalmi értékű lakás után fizetendő értékkülönbözetet kell megfizetnie.


5. Pályázat szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak lakásának  bérbevételére

A pályázaton az a nagykorú személy indulhat, aki:

-  közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatott,  (Sopron közigazgatási területén önkormányzati vagy állami fenntartású költségvetési szervnél, vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnál foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy) és

-  a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 192.375 Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 228.000 Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának (28.500 Ft) 800%-át, illetve egyedülálló személy esetén 640%-át,

-  a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli  hozzátartozója összességében nem rendelkezhet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonnal. Külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenötszörösét (2.137.500 Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszázszorosát (5.700.000,-Ft). Sem a pályázó, sem a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakható ingatlantulajdonnal nem rendelkezhet.

-  Aki kötelezettséget vállal, hogy maga és a lakásba vele együtt költöző nagykorú személyek után is fejenként legalább havi 15.000 Ft-ot betétbe helyez.

Amennyiben a bérleti szerződés alatt a közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, a lakásbérleti jogviszony a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő hónap utolsó napján szintén megszűnik.

Amennyiben a munkáltató személye változik, úgy – a bérlő bejelentési kötelezettsége mellett – az a bérleti jogviszony fennállását nem érinti.