datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Magánszemélyek kommunális adója


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete alapján kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az Önkormányzat illetékességi területén lakás, üdülő, szabályozási tervnek megfelelő belterületi építési telek ( a továbbiakban: építési telek) tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény (lakás, üdülő), vagy építési telek tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Amennyiben a lakást, üdülőt, építési telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja (pl. haszonélvezeti jog, özvegyi jog).

Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogviszony, amikor magánszemélytől bérel valaki lakás ingatlant. 

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik (pl. bontás, megsemmisülés) az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek, illetve a bérleti jogviszony év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó mértékét Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az adózónak az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó által évente fizetendő magánszemély kommunális adó összegét az adózó adatbejelentése alapján, kivetés útján, határozatban állapítja meg.

Kitöltési útmutató az „Adatbejelentés magánszemélyek kommunális adójáról” megnevezésű nyomtatványhoz.

Az adatbejelentést benyújtó személye: adózó / adózó törvényes képviselője / adózó állandó meghatalmazottja

Benyújtás formája és módja:

A kitöltött adatbejelentés benyújtható postai úton, vagy személyesen az Önkormányzati adócsoportoknál.

Az E-Önkormányzat Portál (nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, adatbejelentéseiket, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott adatbejelentéseiket megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, illetékeket az önkormányzat kiválasztását követően.

Ügyfélkapus regisztrációval az adatbejelentés (ASP-ADO-033 számú „Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról" iForm típusú űrlap) elektronikusan benyújtható.

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el. Az egyéni vállalkozók és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett természetes személyek az elektronikus kapcsolattartást a KÜNY (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani.

Azon ügyfelek – akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek – szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/.

Ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az ügyet intéző szervezeti egység:

Sopron MJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztály/Önkormányzati adócsoport I.-II.

9400 Sopron, Fő tér 1. Telefon: 99/515-148

Vonatkozó jogszabályok:

Magánszemélyek kommunális adó beszedési számla:          50433326-10017117

A befizetés teljesíthető:

pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó esetében

• belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy

• készpénzátutalási megbízással (csekk) vagy

• POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel vagy;

• internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS) https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó esetében

• belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy

• internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS) https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap