datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Településképi eljárások

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOKRÓL

A településképi eljárások bizonyos szabályait magasabb szintű jogszabályok (a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.), a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. R.)) tartalmazzák, a helyi rendeletben az alkalmazási körök és egyes működési és eljárási szabályok kerültek megállapításra. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése e tárgyban megalkotta a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Tkr.), amely 2018. október 1-től hatályos.

A településképi bejelentési eljárás, a hatósági bizonyítvány, illetve a szakmai konzultáció iránti kérelmek a szükséges mellékletekkel együtt a Tkr.-nek megfelelően papír alapon (jogi személy esetén e-papíron) nyújtandók be. A szakmai konzultáció iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható. A településképi véleményezési eljárás iránti kérelmet és a mellékletét képező építészeti-műszaki tervdokumentációt természetes személy papír alapon nyújtja be, míg jogi személy a kérelmet e-papíron juttatja el az önkormányzathoz, a mellékleteket a kérelem benyújtása napján az ÉTDR rendszerbe feltölti.

A településképi eljárásokat szabályozó jogszabályok (Tvtv., Korm. rendelet és a Tkr.), továbbá a kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok a honlapon elérhetők és letölthetők. Az ügyintézéssel kapcsolatban a Sopron Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya (9400 Sopron, Fő tér 1., telefon: 99/515-209, 99/515-234) ad bővebb tájékoztatást.

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről, a településképi követelmények érvényesülésével összefüggésben a hatályos rendezési tervben és a közterület-alakítási tervben foglalt előírásokról - a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül - szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít.

A szakmai konzultáció lehet szóbeli vagy írásbeli. A szakmai konzultáció iránt a Tkr. 8. melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani a városi főépítészhez. A kérelemhez – a kérelem tárgyától függően – építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni. A városi főépítész a szóbeli konzultáció idejéről elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

A városi főépítész emlékeztetőben rögzíti javaslatait és nyilatkozatait, amelyeket a konzultáció időpontjától, írásbeli konzultáció esetén a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül megküld a kérelmező részére.

Kötelező az írásbeli szakmai konzultáció a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó lakóépületek építését megelőzően, ha

  • a tervezett épület 2-nél több lakást tartalmaz,
  • az épület elhelyezésére szolgáló ingatlan beépített, vagy azon 1-nél több épület elhelyezését tervezik,
  • a tervezett épület ikres vagy zártsorú beépítésű,

valamint meglévő lakóépületek utcaképet érintő bővítése esetén.

 

 

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

A településképi véleményezési eljárás lefolytatása kizárólag építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén, az építési engedélyezési eljárás lefolytatását megelőzően, az alábbi esetekben szükséges:

a) minden helyi egyedi védelem alatt álló és az azzal szomszédos telken álló, valamint helyi védelem alatt álló területen lévő,

b) a 300,0 m2-nél nagyobb összes szintterületű új vagy bővített,

c) városkapu szerepet betöltő, valamint városkép szempontjából meghatározó utakról részben vagy egészben látható (növényzet takarásától függetlenül), az utak telekhatárától számított 150,0 m-en belül elhelyezkedő

építmény építészeti-műszaki tervének vizsgálata tárgyában.

A településképi vélemény kialakítását az önkormányzati építészeti-műszaki tervtanács állásfoglalása segítheti. Amennyiben a tervtanács döntéshozatala objektív okok miatt nem biztosítható, vagy a tervezett építési munka nagyságánál fogva nem igényel tervtanácsi döntéshozatalt, a tervtanácsi állásfoglalást a főépítész szakmai állásfoglalása helyettesíti. A véleményezési eljárás iránt a Tkr. 9. melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani a városi főépítészhez.

A jegyző 15 napos határidejű eljárásban adhat véleményt, amennyiben nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

A településképi bejelentési eljárás lefolytatása a Tkr. 42. §-ában foglalt esetekben szükséges.

A településképi bejelentési eljárás az ingatlan tulajdonosa által benyújtott bejelentésre indul. A bejelentéshez a Tkr. 10. melléklete szerinti formanyomtatványt kell alkalmazni. A bejelentéshez az építészeti-műszaki tervdokumentációt 2 példányban kell mellékelni. Az építészeti-műszaki tervdokumentáció munkarészeit a 11. melléklet tartalmazza.

A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges és azt a jegyző a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg vagy az eljárást nem szünteti meg.

A településképi bejelentési eljárás keretében a jegyző önkormányzati jogkörben jár el, döntésével szemben a közgyűléshez lehet fellebbezni. A bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a jegyző ellenőrzi.

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

A jegyző kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.

Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és a jegyző a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

Fenti eljárások illeték- és szolgáltatási díjmentesek.

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS

A jegyző kötelezési eljárást folytat le, ha a Tkr. 42. §-ában rögzített tevékenységeket településképi bejelentési eljárás nélkül, a településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől, illetve a záradékolt tervektől eltérően, vagy a kikötések be nem tartásával, vagy a településképi bejelentési eljárásban hozott tiltó határozat ellenére valósították meg, vagy a Tkr.-ben foglalt településképi követelményeket megszegték.

A jegyző kötelezési eljárást folytathat le a településkép igényes alakítása és védelme érdekében, a településképet rontó vagy gondozatlan állapotok megszüntetésére, ha az építmény és környezete műszaki, esztétikai állapota vagy annak használati módja nem felel meg a Tkr. előírásainak, különösen, ha az építmény műszaki állapota nem megfelelő, homlokzati elemei hiányosak, töredezettek, színezése lekopott, az építmény megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet lerontja, az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, növényzettelepítés nem megfelelően vagy nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg, a telek szabad területét nem a terület-felhasználási előírásoknak megfelelően használják.

A kötelezési eljárásban a településkép-védelmi bírság összege 2.000.000,-Ft-ig terjedhet.

 

 

Jogszabályok:

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600074.tv

 a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100419.KOR

A településkép védelméről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=57385