datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város jegyzője, aljegyzője
A város jegyzője:

dr. Sárvári Szabolcs

tel.: 99/515-113A város aljegyzője:

dr. Kovács Gábor

tel.: 99/515-273

 

A jegyző

 

Mint a Hivatal vezetője, szakmailag felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés ellátásáért.

 

Feladatai különösen:

 

A/ A testületi működéssel kapcsolatban:

 

  1. összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek végrehajtásáról;
  2. törvényességi szempontból figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását, ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles jelezni;
  3. gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére;
  4. gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
  5. tanácskozási joggal vesz részt a közgyűlés, a közgyűlés bizottságának ülésén;
  6. jelzi a közgyűlésnek, a közgyűlés szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
  7. évente beszámol a közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről;
  8. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyeket.


B/ A Hivatal működésével kapcsolatban:

 

1.        gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

2.       dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, és ellátja az iratkezelési feladatokat;

3.       gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;

4.       dönt azokban az államigazgatási és hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester a jegyzőre átruház;

5.       dönt a hatáskörébe tartozó államigazgatási és hatósági ügyekben;

6.       köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását;

7.       köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is;

8.       a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét;

9.       biztosítja a Hivatal működését és ellenőrzi a feladatellátás törvényességét;

10.     irányítja a dolgozók továbbképzését;

11.     elkészíti a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót;

12.     köteles a szakszervezettel együttműködni, ennek keretében az érdekképviseleti tevékenységéhez szükséges információk biztosításával feladata ellátását elősegíteni, valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó munkáltatói álláspontot és annak indokait közölni.

 13.   ellátja a településképi bejelentési és véleményezési eljárással kapcsolatos feladat- és hatásköröket.

 

Az aljegyző

 

A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, a jegyző munkáját segíti, illetve a jegyző távollétében illetve akadályoztatása esetén megilletik a jegyző jogosultságai.

 

A jegyző és az aljegyző közötti munkamegosztás

 

A jegyző ellátja a Közgazdasági Osztály, Városfejlesztési Osztály, Városgazdálkodási Osztály és a Városüzemeltetési Osztály felügyeletét. Az aljegyző ellátja a Jegyzői Iroda, a Humánszolgáltatási Osztály és az Igazgatási Osztály felügyeletét. A Belső Ellenőrzés független, közvetlenül a jegyzőnek alárendelt szervezeti egység.

 

Aljegyző, a Jegyzői Iroda vezetője

 

-           jegyző helyettesítése, jegyző operatív munkájának segítése a munkaköri leírásban szereplő munkamegosztás szerint,

-           belső szabályozások előkészítése, nyilvántartása, közgyűlések jogi előkészítése, koordinálása,     

            önkormányzati alapítványokkal kapcsolatos jogi feladatok.


A Jegyzői Iroda vonatkozásában

 

-           az iroda munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-           információáramlás biztosítása,

-           közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése,

             döntések végrehajtása,

-           az iroda által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

 

A felügyelet nem jár a szervezeti egység vezető jogainak elvonásával.