datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Helyi Iparűzési adó

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.

Iparűzési tevékenység, ha a vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával, szűnik meg.

Az adóbevallás benyújtás határideje:

- Iparűzési tevékenység esetén az adóévet követő év május 31.

- Naptári évtől eltérő üzleti év esetén az adóév utolsó napját követő 150. nap.

- Egyéni vállalkozó záró adóbevallás benyújtásának esetén a megszűnést napját követő 30 napon belül.

- Szünetelő egyéni vállalkozó záró adóbevallás benyújtásának esetén a szünetelés napját követő 30 napon belül. Újrakezdés esetén adóbejelentkezési lap benyújtása, adóelőleg megállapítása kötelező 15 napon belül.

Az adó mértéke:

Iparűzési tevékenység esetén az adó összege: az adóalap 2,0 %-a.

Adókedvezmény:

Azok a vállalkozások, amelyeknél a vállalkozási szintű adóalap nem haladja meg a 2,5 millió forintot 30% adókedvezményt vehetnek figyelembe az adójuk összegének megállapításánál.

Adómentesség:

  • 2016 adóévtől azokat a háziorvos, védőnő vállalkozókat, akiknek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, adómentesség illeti meg.

Kata, Kiva

Az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok és közkereseti társaságok a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben meghatározott feltételek teljesülése estén választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját az állami adóhatóságnál (NAV-nál) rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

A KATA 2013-tól alkalmazható és év közben is be lehet lépni a rendszerébe. A választást követő hónap első napjától, év közben kezdő vállalkozó esetén a vállalkozás megkezdésének napjától jön létre az adóalanyiság.

A helyi iparűzési adóban is megilleti a választás lehetősége a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozást. Kizárólag ezen adózói minősége fennállásának időtartamával egyező időtartamra vonatkozóan dönthet úgy, hogy a KATA adózási formát választja. Ebben az esetben az adó alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó vállalkozók kizárólag bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezettek és helyi iparűzési adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

A kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben:

a) 12 hónap, akkor az iparűzési adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

A KATA választását az E-Önkormányzat Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap adóhatóságunk által rendszeresített – Adóbejelentkezési lap megnevezésű nyomtatványon kell a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóhatóság számára.

Amennyiben adóévben választja a kisadózó vállalkozás a tételes adózást, akkor a választott adóalanyiság kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról záró adóbevallást kell benyújtani önkormányzati adóhatóságunkhoz adóévet követő év május 31-ig. Helyi iparűzési adóban KATA adózó a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő január 15-ig, ha az adóévben vállalkozását szüneteltette, illetve ha az adóévben adókedvezményre, csökkentésre jogosult és azt figyelembe kívánja venni.

A kisadózó vállalkozásnak a helyi iparűzési adóalap meghatározásánál nem kötelező a tételes adózási forma választása, továbbra is választhatja az általános és az egyszerűsített módot is, ez utóbbi esetében az adó alapja a bevétel 80%-a.

A kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó adóalanyok választhatják az adó alapjának általános és egyszerűsített meghatározását, ez utóbbi esetében az adó alapja a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összege.

Az adó megfizetése

Befizetési határidők:

  • Tárgyév március 15. I. félévi helyi iparűzési adóelőleg megfizetése
  • Tárgyév május 31. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése
  • Tárgyév szeptember 15. II. félévi helyi iparűzési adóelőleg befizetése

A fenti befizetési kötelezettségeket Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 50433326-10016817 Helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás bejelentés nyomtatvány E-Önkormányzat Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elektronikusan kitölthető és beküldhető.

A helyi iparűzési adóbevallások tekintetében 2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó bevallásukat. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https:/www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban elérhetők.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleg javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat 50433326-10016817 számlájára kell változatlanul megtenni.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallás nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

A papíralapú bevallás az alábbi elérhetőségről tölthető le:

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/helyi-adoztatasi-minta-adobevallasi-adatbejelentesi-nyomtatvanyok-az-onkormanyzati-adohatosagok-szamara

A 2022. évre vonatkozó nyomtatvány kötegelt változatban érhető el, így adózónként és adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön M lap beadásával.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján érhető el:

22HIPAK_A - 2022_hipa bevallás_vállalkozási szintű adatok

22HIPAKM - 2022_hipa bevallás települési szintű adatok

A Nyilatkozat HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV minőség miatt /22NYHIPA/ a NAV honlapján elérhető.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása értelmében /51/L. §/ a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék. E rendelkezés - ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak - alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

A nyilatkozat benyújtásával a Htv.* alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) 2022. február 25-ig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval (hipa) kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

*A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 51/L-51/N. §-ai.

Az adózók az Art. 1. melléklet 29.1 pontjában előírt – Htv. szerinti telephelyükkel kapcsolatos – bejelentést a NAV által 2020. január 1-én közzétett, az adózóra irányadó adat- és változásbejelentő lapok, online bejelentések „Telephely bejelentése" rovatában a „telephely Htv. szerinti telephelynek minősül" nyilatkozat jelölésével tehetik meg.

A hipa adóelőleg érvényesítésére irányuló nyilatkozat kitöltésével és beküldésével kijelenti, hogy megfelel az alábbi feltételeknek:

- a Htv. 51/M. § b) pont ba) pontja szerint 2021. évben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy 2022. évben várhatóan mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül;

- jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/M. §-ai szerinti támogatástartalmának megfelelő összegét;

- a Htv. 51/M. § b) pont bb) pontja alapján nincs olyan, a Htv. szerinti telephelye, melyet legkésőbb e nyilatkozat benyújtásáig nem jelentett be a NAV-hoz;

- jogosult az átmeneti támogatás igénybevételére az 51/O. § (1) és (2) bekezdése alapján;

- jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/O. §-a szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján a 22NYHIPA nyomtatvány itt érhető el: KLIKK ITT

A csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon – a 2022. évben esedékes előleg-részleteknél is érvényesíteni lehet. Ezért a 2022-ben esedékes adóelőlegnek (azaz a 2021-ben, az önkormányzati rendelet szerinti adómérték alapulvételével már bevallott 2022. évi első előleg-részletnek és a 2022-ben, a 2021. adóévről szóló bevallásban szintén az önkormányzati adórendelet szerinti mértékkel bevallandó, 2022. évi második előlegrészletnek) csak az 50 százalékát kell megfizetni az eredeti esedékességi időpontokban.

Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, az előleg-mérséklésről a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre /22NYHIPA nyomtatvány/ vonatkozóan tegye azt meg.

E nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nek minősült a 2021. évben vagy a 2022. évben várhatóan (a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami adóhatóság számára.

A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni és – azonosmód a 2021. évi helyzettel – az állami adó- és vámhatóságon keresztül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.

A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha:

a) a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre,

b) az a) pont szerinti feltételnek meg nem felelő vállalkozó 2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy

ba) a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint

bb) – ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

A 2021. évben tett KKV nyilatkozatok a 2022. évben is érvényesek, és az adózóknak csak abban esetben kell az előlegfelezés érdekében a 2022 év vonatkozásában újabb nyilatkozatot tenniük, ha a nyilatkozattételt követően nyitottak székhelyet/telephelyet valamely településen.

Azon KATA adóalanynak, akik az önkormányzatnál is a KATA adózást választott, nem kell Nyilatkozatot tennie, hiszen ő a tételes adóból a KKV kedvezményt automatikusan megkapta, így 2022. évre 1%-kal fizetheti iparűzési adóját.

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével a soproni önkormányzati adóhatóság a mikro-, kis és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Az ügyet intéző szervezeti egység:

Sopron MJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztály/Önkormányzati adócsoport I.-II.

9400 Sopron, Fő tér 1.

Az ügyintézés az adózó nevének kezdőbetűje szerint, az alábbi beosztás alapján:

     

Név

magánszemély adózó, egyéni vállalkozó - társas vállalkozás kezdőbetű szerint

Telefonszám

Kabókné Hajdu Anita

A, L

515 193

Botka Judit, Burus Szabina

Á - B

515121/515248

Hauk Anikó, Mlinkóné Gál Bernadett Luca

C - Cs, P, Q

515437/515249

Kar László

D, E, J, U - Ű

515 139

Csala Gabriella Helga

É - GY

515 282

Hauk Anikó

H

515 437

Szitó Éva

I - Í, M, O - Ő

515 403

Gátas Zsuzsanna

K

515 265

Klekner Zoltán

N - NY, R

515 290

Mlinkóné Gál Bernadett Luca

S - SZÉ

515 249

Negyedi Viola

SZF - TY, V

515 283

Papp Eszter

W - ZS

515 150


Vonatkozó jogszabályok:


Helyi iparűzési adó beszedési számla: 50433326-10016817