datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Iparűzési adó

 

Iparűzési adóval kapcsolatos ügyintézés.

Ügyintézés helye: 9400 Sopron, Fő tér 1. fsz.

Az ügyintézés az ügyfél bejelentése alapján indul (lásd ügymenetleírás)

Ügyintézési határidő: 30 nap

 

Alkalmazott jogszabályok:

 


Helyi iparűzési adó ügymenetleírás

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

-Állandó jellegű az iparűzési tevékenység, ha a vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

-Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,

b) bármely - az a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. Építőipari tevékenységet folytató vállalkozásoknál az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

naptári naponként 5000,- Ft

 

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával, szűnik meg.

Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése ill. bárminemű változása tekintetében az adóalanyt 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.


A bevallás benyújtás határideje:
- Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóévet követő év május 31.

- Naptári évtől eltérő üzleti év esetén az adóév utolsó napját követő 150. nap.

- Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén a tevékenység befejezésének napját

  követő hó 15. nap.

- A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20.

  napjáig.

- Egyéni vállalkozó záró adóbevallás benyújtásának esetén a megszűnést napját követő 30

  napon belül.

- Szünetelő egyéni vállalkozó záró adóbevallás benyújtásának esetén a szünetelés napját

  követő 30  napon belül. Újrakezdés esetén adóbejelentkezési lap benyújtása , adóelőleg

  megállapítása kötelező 15 napon belül.

 

Az adó mértéke:

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó összege: az adóalap 2,0 %-a.


Adókedvezmény:

Azok a vállalkozások, amelyeknél a vállalkozási szintű adóalap nem haladja meg a 2,5 millió forintot 30% adókedvezményt vehetnek figyelembe az adójuk összegének megállapításánál.


Adómentesség:

  • 2016 adóévtől azokat a háziorvos, védőnő vállalkozókat, akiknek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, adómentesség illeti meg.

 

Az adókedvezmény, adómentesség csekély összegű, azaz „de minimis” támogatásnak minősül 2016.január 01-jétől, így - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai szerint – a Rendelet mellékletét képező Nyilatkozat kitöltése és benyújtása után vehető csak igénybe.


Kata, Kiva

Az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok és közkereseti társaságok a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben meghatározott feltételek teljesülése estén választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját az állami adóhatóságnál (NAV-nál) rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

A KATA 2013-tól alkalmazható és év közben is be lehet lépni a rendszerébe. A választást követő hónap első napjától, év közben kezdő vállalkozó esetén a vállalkozás megkezdésének napjától jön létre az adóalanyiság.

A helyi iparűzési adóban is megilleti a választás lehetősége a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozást. Kizárólag ezen adózói minősége fennállásának időtartamával egyező időtartamra vonatkozóan dönthet úgy, hogy a KATA adózási formát választja. Ebben az esetben az adó alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó vállalkozók kizárólag bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezettek és helyi iparűzési adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

 

A kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben:

a) 12 hónap, akkor az iparűzési adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

 

A KATA választását önkormányzati adóhatóságunk által rendszeresített – Adóbejelentkezési lap megnevezésű nyomtatványon kell a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóhatóság számára.

Amennyiben adóévben választja a kisadózó vállalkozás a tételes adózást, akkor a választott adóalanyiság kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról záró adóbevallást kell benyújtani önkormányzati adóhatóságunkhoz adóévet követő év május 31-ig.

 

A kisadózó vállalkozásnak a helyi iparűzési adóalap meghatározásánál nem kötelező a tételes adózási forma választása, továbbra is választhatja az általános és az egyszerűsített módot is, ez utóbbi esetében az adó alapja a bevétel 80%-a.

 

A kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó adóalanyok választhatják az adó alapjának általános és egyszerűsített meghatározását, ez utóbbi esetében az adó alapja a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összege.

Az adó megfizetése

Befizetési határidők:

  • Tárgyév március 15. I. félévi helyi iparűzési adó-előleg megfizetése
  • Tárgyév május 31. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése
  • Tárgyév szeptember 15. II. félévi helyi iparűzési adó előleg befizetése
  • Tárgyév december 20.  A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kell kiegészítenie
  • Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

A fenti befizetési kötelezettségeket Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 11600006-00000000 -33234485  Helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás bejelentés és adóbevallási nyomtatvány ide kattintva elektronikusan kitölthető és beküldhető.

Ügyintézés egyéni és társas vállalkozások esetén:

A-GY             Gátas Zsuzsanna                     Telefon: 515-265
H-O                Burus Szabina                        Telefon: 515-248
Ö-Zs               Kabókné Hajdu Anita            Telefon: 515-193

 

 

  
Polgármesteri Hivatal