datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Ügymenet leírás termőföld adás-vételi és a haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közléséhez (az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében)

Ügyintézés helye: Sopron, Fő tér 1., 2. emelet, 14. iroda

Postacím: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13.00-17.00,

Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00,

Péntek: 08.00-12.00

 

Ügyintéző: Tóthné Szommer Szilvia

Tel.: (99) 515-233

E-mail: tothne.szommer.szilvia@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok

- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (Földforgalmi törvény)

- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

- 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

 

 

Illetékesség

 

Soproni helyrajzi szám alatt nyilvántartott földterületek (a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat).

Kivétel:

-          A Földforgalmi tv. 19. § (5) bekezdésében meghatározott esetben /Több földnek egybefoglalt vételáron történő eladására esetén, ha egymással szomszédosak, vagy a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználója ugyanaz a személy./, illetve

-          A Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdésében meghatározott esetben /Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adása esetén, ha azok egymással szomszédosak, vagy a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználója ugyanaz a személy./

A fent megjelölt esetekben az eladó/haszonbérbe adó az adásvételi/haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet.

 

Benyújtandó iratok:

 

Adásvételi szerződés esetében:

-            A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet szerinti közzétételi kérelem (1 példányban, az eladó, vagy meghatalmazottja által aláírva, lásd táblázat 1. sor)

(Amennyiben a szerződésben több eladásra kerülő ingatlan jelöltek meg, úgy azt a kérelem pótlapján kell feltüntetni 2/A. pótlap, lásd táblázat 2. sor)

 

   

1.

Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

2.

2/A. számú pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

-            négy eredeti példány adásvételi szerződés, melyből 1 példány biztonsági okmányon szerkesztett

-            elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratok

 

Haszonbérleti szerződés esetében:

-            A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet szerinti közzétételi kérelem (1 példányban, a haszonbérbe adó, vagy meghatalmazottja által aláírva, lásd: táblázat 3. sor)

(Amennyiben a szerződésben több bérbeadásra kerülő ingatlan jelöltek meg, úgy azt a kérelem pótlapján kell feltüntetni 2/B. pótlap, lásd: táblázat 6. sor)

 

   

3.

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

4.

Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény

5.

1. számú pótlap a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére

6.

2/B. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

-            három eredeti példány haszonbérleti szerződés

-            előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratok

 

Osztatlan közös tulajdonban álló föld esetén, ha a haszonbérleti szerződéseket tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, akkor a tulajdonostársanként önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni.

Ez esetben csatolni kell:

-          a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet a haszonbérlő részére használatra átengednek.

-          Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem (1 példányban, kérelmező tulajdonostárs által aláírva, lásd: táblázat 3. sor)

-          Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény, és 1. számú pótlap (3 példányban, kérelmező tulajdonostárs által aláírva, lásd: táblázat 4., 5. sor)

Eljárási határidő:

 

A szerződések közzététele: a kérelem beérkezését követő 15 napon belül.

A közzététel időtartama: adásvételi szerződés esetében 60 nap, haszonbérleti szerződés esetében 15 nap.

Iratjegyzék elkészítése: a nyilatkozattételre nyitvaálló határidő leteltét követő 8 napon belül.

Az eljárás díj-és illetékmentes.

 

Ügymenetleírás:

Adásvételi szerződések hirdetményi úton történő közzététele:

Föld eladása esetén a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlat alapján egységes okiratba foglalt adásvételi szerződést az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton közölni kell.

Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt a tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a felek aláírásától számított 8 napon belül közzétételi kérelmet kell benyújtania.

A közzétételi kérelem adattartalmát a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött. Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.

Az adásvételi szerződést négy eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez, amelyek közül egy példánynak a Földforgalmi törvény 8. §-a szerinti, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon (biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie. Az adásvételi szerződéshez csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre a hirdetmeny.magyarorszag.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). A közzétett szerződések tájékoztató jelleggel továbbra is megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) hirdetőtábláján.

A közzététel időtartama 60 nap, az elővásárlásra jogosultak e 60 nap alatt tehetik meg adás-vételi szerződést elfogadó, vagy az elővásárlási jogról lemondó jognyilatkozatukat.

Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át.

A jegyző az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor ellenőrzi az elővásárlásra jogosult személyazonosságát az elfogadó jognyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatoknak a személyazonosító okmányban foglalt adatokkal való összevetésével, továbbá az elővásárlásra jogosultat nyilatkoztatja arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírását a saját kezű aláírásának ismeri el. Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton az aláírásával igazolja, és azt átveszi.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül az adásvételi szerződéseket, az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait és a jognyilatkozatokról készített iratjegyzéket megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából, vagy az eladó részére, amennyiben az adásvételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti az eladót.

Haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzététele:

A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: haszonbérleti szerződés) kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni az előhaszonbérleti jog jogosultjaival hirdetményi úton történő közlés érdekében.

Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint a haszonbérlet a) a földrészlet területének egészére jött létre, vagy b) a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a Fétv. szerinti használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe, a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

A közzétételi kérelem adattartalmát a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Ha az osztatlan közös tulajdonban álló föld esetén a haszonbérleti szerződéseket tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, akkor a tulajdonostársanként önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni, és csatolni kell:

-                     a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet a haszonbérlő részére használatra átengednek.

-                     Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelmet (474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete)

-                     A tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményt (A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. melléklete).

Ebben az esetben a jegyzőnek az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a közzétételi közlemény egyik példányán felismerhetetlenné kell tenni a természetes személyazonosító adatokat, valamint az aláírásokat, és ezt kell a kormányzati portálon közzétenni.

A haszonbérleti szerződést 3 eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez. A haszonbérleti szerződéshez csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat.

A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti haszonbérleti szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre a hirdetmeny.magyarorszag.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). A közzétett szerződések tájékoztató jelleggel továbbra is megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) hirdetőtábláján.

A közzététel időtartama 15 nap, az előhaszonbérletre jogosultak e 15 nap alatt tehetik meg a haszonbérleti szerződést elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogról lemondó jognyilatkozatukat.

Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az előhaszonbérletre jogosult az e bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti a haszonbérbe adót.