datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Igazgatási Osztály
 IGAZGATÁSI OSZTÁLY 

Osztályvezető:

dr. Tószegi Ildikó

Cím:

9400 Sopron, Új utca 12.

Telefon:

99/515-152

E-mail

igazgatas@sopron-ph.hu

 

Általános igazgatási csoport: 9400 Sopron, Új utca 12.

Anyakönyvvezetők: 9400 Sopron, Fő tér 1.

Vállalkozás ellenőrzési és iktató csoport: 9400 Sopron, Új utca 12. / Fő tér 1.
 

I.

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

 

 

  1. osztályvezető
  2. osztályvezető helyettes

 

Általános igazgatási csoport

  1. hagyatéki ügyintéző I.
  2. igazgatási ügyintéző I.
  3. anyakönyvvezető I.
  4. anyakönyvvezető II.
  5. anyakönyvvezető III.
  6. népesség-nyilvántartási ügyintéző

 

 

Vállalkozás-ellenőrzési és iktató csoport

1. kereskedelmi és igazgatási ügyintéző I.

2. kereskedelmi és igazgatási ügyintéző II.

3. iktató-ügykezelő I.

4. iktató-ügykezelő II.

5. iktató-ügykezelő III.

6. iktató-ügykezelő IV.

7. iktató-ügykezelő V.

8. iktató-ügykezelő VI.

 

 

 

II.

Az osztály feladatai

 

A részletes feladat leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok csoportonkénti és munkakörönkénti bontásban a következők.


Osztályvezető

-  az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-  az általános igazgatási csoport tevékenységének szakmai irányítása,

-  információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,

-  közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,

-  az osztály által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

-  az osztály által végzett közbeszerzési feladatok ellátása,

 

Osztályvezető-helyettes:

-  az osztályvezető helyettesítése,

-  a vállalkozás-ellenőrzési és iktató csoport tevékenységének szakmai irányítása,

-  ügyiratkezelés felügyelete,

-  szálláshely ügyek intézése,

-  vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetésének engedélyezése, felügyelete,

-  telepengedély-ügyek intézése,

-  üzlet bejelentések nyilvántartása, működési engedélyek kiadása, az ezirányú tevékenységek ellenőrzése,

-  rendezvénytartási engedélyek kiadása,

-  jogszabályban meghatározott esetben a távhőtermelő létesítmény létesítési és működési engedélyének, valamint a távhőszolgáltatók működési engedélyének kiadása.


Általános igazgatási csoport

 

Hagyatéki  ügyintéző I.:

-  adó- és értékbizonyítványok kiadása,

-  hagyatéki eljárások lefolytatása,

-  talált tárgyak kezelése,

-  gyámsági vagyonleltárok készítése, gondnoksági, gyámsági leltárak elkészítése.


Igazgatási ügyintéző I:

-  birtokvédelmi ügyek intézése,

-  állategészségügyi, állatvédelmi, állattartási feladatok ellátása, vadkár eljárások lefolytatása,

-  hagyatéki eljárások lefolytatása,

-  közösségi együttélés szabályainak megszegőivel szembeni eljárások lefolytatása.


Anyakönyvvezető I-III:

-   anyakönyvi eljárások lefolytatása, anyakönyvek vezetése,

-   állampolgársági-, honosítási-, visszahonosítási, névváltozási ügyek intézése,

 

Népesség-nyilvántartási ügyintéző

-   címnyilvántartással kapcsolatos ügyek intézése,

-   a jegyző hatáskörébe tartozó népesség-nyilvántartási ügyek intézése,

-   a KCR-ben és az SZL-ben rögzített adatokkal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása


Vállalkozás-ellenőrzési és iktató csoport

 

Kereskedelmi és igazgatási ügyintéző I.:

-  üzletek, telephelyek, szálláshelyek, piacok és vásárok, alkalmi árusítások hatósági ellenőrzése, ezek során szükségessé váló intézkedések megtétele, döntések előkészítése,

-  vállalkozásokkal kapcsolatos panaszbejelentések kivizsgálása,

-  a hivatal tűzvédelmi és munkavédelmi feladatainak ellátása,

-  ebnyilvántartás vezetése,

vadkár ügyek intézése.

 

 

Kereskedelmi és igazgatási ügyintéző II.:

-  üzlet bejelentések nyilvántartása, működési engedélyek kiadása, az ezirányú tevékenységek ellenőrzése,

-  vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetésének engedélyezése, felügyelete,

-  telepengedély-ügyek intézése,

-  szálláshely ügyek intézése,

-  rendezvénytartási engedélyek kiadása,

-  gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése.

 

Iktató-ügykezelő I-V:

-   központi iktatás, postázás, ügyiratkezelés, irattár kezelése.

 

Iktató ügykezelő VI.

TAKARNET program kezelése,

hirdetmények kezelése,

levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése, ügyiratok érkeztetése, iktatása, kezelése, irattár kezelése,

eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.

 

III.

Helyettesítés, kiadmányozás

 

 

Az Igazgatási Osztály vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén az osztályvezető helyettes, akadályoztatásuk esetén az osztályvezető által esetenként megbízott köztisztviselő helyettesíti.

 

Az Igazgatási Osztály vezetője - a jegyző által fenntartott ügyek kivételével - az osztály egész tevékenységével kapcsolatban gyakorolja a kiadmányozás jogát.

 

Az Igazgatási Osztály vezetőjének távollétében, vagy akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott személyt illeti meg ez a jog.

 

 

Kiadmányozási jogot gyakorol még:

 

-          a hagyatéki ügyintéző a hagyatéki eljárási cselekmények során keletkezett iratok,

-          az ügyintéző – a közbenső eljárási cselekményekre vonatkozó, önálló jogorvoslattal meg nem támadható végzések aláírása,

-          a fentieken túlmenően az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratok, azok továbbításával kapcsolatos iratok,

-          az adó- és értékbizonyítványt kiállító ügyintéző adó- és értékbizonyítvány aláírása esetén.

 

Az osztály kiadmányain a kiadmányozó nevét és beosztását kell feltüntetni. Amennyiben nem az osztályvezető a kiadmányozó, a kiadványt erre utaló jelzéssel (helyett) kell ellátni.

 

Az anyakönyvi okiratokban az anyakönyvvezető nevét, az anyakönyvvezetői beosztást kell jelölni.

 

 

IV.

Hatályba lépés

 

Jelen ügyrend 2018. július 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az Igazgatási Osztály 2015. november 15-én kiadott 15. változatú ügyrendje hatályát veszti.