datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

 

 


 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA - SOPRON

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

     

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Sopron MJV Önkormányzata
Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1.
Telefon: +36 99/515-101
Fax: +36 99/311-445
Szervezet vezetője:
Dr. Farkas Ciprián polgármester
e-mail: polgarmester@sopron-ph.hu
honlap: www.sopron.hu

Sopron MJV Polgármesteri Hivatala

Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1.
Telefon: +36 99/515-100
Fax: +36 99/311-445
Szervezet vezetője:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
e-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
honlap: www.sopron.hu
A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása, alaptevékenysége, vezetése és feladatai.

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Sopron Megyei Jogú Város vezetői

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

 

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

 nem releváns

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

 

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

 

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Óvodák, bölcsődék

Középiskolák

Művészetoktatási intézmények

Egészségügyi intézmények

Szociális intézmények

Széchenyi István Városi Könyvtár

Soproni Múzeum


10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

nem releváns

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

A jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:

Győr-Moson-Sopron Váregyei Kormányhivatal

Cím: 9021 Győr, Árpád út 32.

Telefon: +36 96/795-738

e-mail: hivatal@gyor.gov.hu
honlap: www.kormanyhivatal/gyor-moson-sopron
Szervezet vezetője:
Széles Sándor főispán


A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:

Sopron MJV Közgyűlése
Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1.
Telefon: +36 99/515-101
e-mail: polgarmester@sopron-ph.hu
honlap: www.sopron.hu

 

Egyéb szervek:

 

Magyar Államkincstár

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Telefon: +36 1/327 3600

e-mail: info@allamkincstar.gov.hu
honlap: www.allamkincstar.gov.hu

 

Állami Számvevőszék
Cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Telefon: +36 1/484 9100

e-mail: szamvevoszek@asz.hu
honlap: www.asz.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

     

1.

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának hatályos és teljes szövege:

 

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nem releváns

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

4. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Fő tér 1.

Polgármesteri Iroda
ügymenet-leírások
letölthető nyomtatványok

Közgazdasági Osztály
ügymenet-leírások
letölthető nyomtatványok

Humánszolgáltatási Osztály
ügymenet-leírások
letölthető nyomtatványok

Városfejlesztési Osztály
ügymenet-leírások
letölthető nyomtatványok

Városgazdálkodási Osztály
ügymenet-leírások
letölthető nyomtatványok

Városüzemeltetési Osztály

ügymenet-leírások
letölthető nyomtatványok

Új utca 12.

Igazgatási Osztály
ügymenet-leírások
letölthető nyomtatványok

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Hulladékkezelés

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

Kéményseprőipari szolgáltatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Köztemetők fenntartása és temetkezési szolgáltatások

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól

Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Parkolás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolás rendjéről

Helyi tömegközlekedés biztosítása

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS - Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása

Összevont jelentés a 2017. évi személyszállítási közszolgáltatásról

Összevont jelentés a 2016. évi személyszállítási közszolgáltatásról

Összevont jelentés a 2015. évi személyszállítási közszolgáltatásról

Összevont jelentés a 2014. évi személyszállítási közszolgáltatásról

Összevont jelentés a 2013. évi személyszállítási közszolgáltatásról

Összevont jelentés a 2012. évi személyszállítási közszolgáltatásról

Távhőszolgáltatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív); az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

nem releváns

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

nem releváns

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése

Közgyűlési meghívók

Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Közgyűlési határozatok

Elfogadott rendeletek

Rendeletek egységes szerkezetben

Bizottsági ülések

Településrészi önkormányzatok ülései

Nemzetiségi önkormányzatok ülései

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - közgyűlési előterjesztések és az előterjesztéshez kapcsolódó anyagok ülésenkénti lebontásban

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

HATÓSÁGI HIRDETMÉNYEK

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

PÁLYÁZATOK, LICITEK

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

 

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

 

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

 

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

 

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

 nem releváns

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

 nem releváns

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata (2021)

Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjénél nyilvántartásba vett ipari tevékenységet folytató telepek

Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjénél nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenységek

Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjénél nyilvántartásba vett szálláshely szolgáltatási tevékenységek

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével:

nem releváns

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:

nem releváns

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen:

nem releváns

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:

nem releváns

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:

nem releváns

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege:

nem releváns

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére:

nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

     

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

Költségvetések:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Önkormányzati szintű zárszámadások:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

ÜVEGZSEB - TÁMOGATÁSOK ÖNKORMÁNYZAT

ÜVEGZSEB - TÁMOGATÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATAL

 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok,
továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül
számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

ÜVEGZSEB - SZERZŐDÉSEK ÖNKORMÁNYZAT

ÜVEGZSEB - SZERZŐDÉSEK POLGÁRMESTERI HIVATAL

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

nem releváns 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

nem releváns 

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

 

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024