datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Városfejlesztési Osztály

 


 

Városfejlesztési Osztály

 


 

 

Osztályvezető helyettes:

Németh Gergely városi főépítész

Cím:

9400 Sopron, Fő tér 1.

Telefon:

99/515-183

E-mail

nemeth.gergely@sopron-ph.hu

 

 


 

I.

 

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

 

 1. osztályvezető
 2. városi főépítész, osztályvezető helyettes
 3. osztályvezetői asszisztens

 

Városépítészeti csoport

 

 1. környezettervező-építész
 2. építészmérnök településtervező
 3. térinformatikus
 4. önkormányzati építési ügyintéző I.
 5. önkormányzati építési ügyintéző II.
 6. önkormányzati építési ügyintéző III.

 

 

Pályázati csoport

 

10. pályázati csoportvezető

11. pályázati referens

 

Beruházási csoport

 

12. városi főmérnök

13. beruházási ügyintéző I.,

14. beruházási ügyintéző II.,

15. beruházási ügyintéző III.,

 

Soproni Helyi Közösség HACS munkaszervezete

 

16. Munkaszervezet vezetője

17. Pénzügyi munkatárs

18. Szakmai koordinátor

 

 

 

 

 

 

II.

Az osztály feladatai

 

A részletes feladat leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok csoportonkénti és munkakörönkénti bontásban a következők.

 

Osztályvezető

-        az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-        információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,

-        közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,

-        az osztály által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

-        az osztály által végzett közbeszerzési feladatok ellátása,

-        a támogatási programokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása,

-        ellátja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló megállapodásban foglalt feladatok koordinációját, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a program végrehajtása során kapcsolatot tart az IH-val, a TOP kedvezményezettekkel és a Magyar Államkincstárral;
 • koordinálja az ITP keretében megvalósuló fejlesztések szakmai, műszaki, pénzügyi tervezését-előkészítését;
 • koordinálja a végrehajtást (közbeszerzési eljárások bonyolítása, soft tevékenységek és az infrastrukturális beavatkozások, kivitelezés koordinációja);
 • ellátja a programvégrehajtás folyamatos monitoringját, kezdeményezi az IH-nál a program szükséges módosítását.

Városi főépítész, osztályvezető helyettes 

     – a városfejlesztési osztályvezető helyettesi feladatok ellátása, 

-        településrendezési tervek előkészítése, hatósági egyeztetése, elfogadtatása,

-        belterületbe vonási kérelmek véleményezése, döntésre előkészítése, döntés végrehajtás,

-        műemlékvédelmi feladatok ellátása,

-        az Önkormányzati Tervtanács működtetése,

-        szakértőként közreműködés az építésügyi hatósági eljárásokban. 

 

 

 

 

 

Osztályvezetői asszisztens

-        levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése,

-        tárgyalásokról, értekezletekről emlékeztető, jegyzőkönyv készítése,

-        ügyiratok iktatása, kezelése,

-        pályázati forrásból finanszírozott beruházások adminisztrációjának bonyolítása,

-        eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.

 

Városépítészeti csoport

 

Környezettervező-építész

-        településrendezési feladatok ellátásában közreműködés, jogszabály előkészítés, kapcsolattartás államigazgatási szervekkel,

-        tájékoztatás településrendezési előírásokról,

-        szerződés előkészítés, belterületbe vonásra vonatkozó kérelmek kezelése, vizsgálata.

 

Építészmérnök településtervező

-        településrendezési feladatok ellátásában közreműködés, jogszabály előkészítés, kapcsolattartás államigazgatási szervekkel,

-        tájékoztatás településrendezési előírásokról,

-        településképi eljárások esetében, a főépítészi szakvélemények előkészítése, illetve az Önkormányzati Tervtanács működésének segítése, a titkári feladatok ellátásával,

-        városi beruházásban megvalósuló nagyobb építészeti projektek előkészítése, felügyelete, műszaki szempontból történő vizsgálata.

 

Térinformatikus

-        az önkormányzat térinformatikai feladatainak ellátása,

-        közműnyilvántartás, ingatlankataszter, és egyéb nyilvántartások vezetésében közreműködés,

-        közreműködés a szabályozási tervek készítésében.

 

Önkormányzati építési ügyintéző I-II-III

-        a jegyző hatáskörébe tartozó szakhatósági ügyek intézése,

-        településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárások lefolytatása,

 

-        hatósági eljáráshoz köthető helyszíni ellenőrzések lefolytatása,

-        a településrendezési, településképi előírásokról tájékoztatás, konzultáció,

-        házszám megállapítási és közterület elnevezési eljárások lefolytatása, döntésre előkészítése stb.,

-        eljárásokhoz kapcsolódó bizottsági, közgyűlési előterjesztések előkészítése.

Pályázati csoport

 

Pályázati csoportvezető

-        A csoport munkájának összehangolása, a feladatok elosztása, a pályázati munkacsoport működésének koordinálása,

-        Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, konkrét pályázatokra javaslattétel, és pályázat elkészítése.

 

 

Pályázati referens

-        pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, konkrét pályázatokra javaslattétel, és pályázat elkészítése, benyújtása,

-        támogatott pályázat megvalósításával kapcsolatos adminisztráció,

-        megvalósítás alatt álló és lezárt pályázatok nyomon követése.

 

Beruházási csoport

 

Városi főmérnök

-        a város kiemelt beruházási programjainak felügyelete, városfejlesztési koordinációs feladatok ellátása.

 

Beruházási ügyintéző I.,

-        vízi közmű beruházásokkal és lakossági közművekkel kapcsolatos beruházások előkészítése, lebonyolítása, határozathozatal az érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről az Építéshatósági Osztálytól kapott adatok (építési engedély és csapadékvízre vonatkozó területszámítás) alapján,

-        hulladék projekttel kapcsolatos beruházások előkészítése, lebonyolítása.

-        pályázati forrásból finanszírozott beruházások műszaki/szakmai bonyolítása.

 

Beruházási ügyintéző II.

-        intézményi rekonstrukciókkal kapcsolatos beruházások előkészítése, lebonyolítása,

-        intézményi felújítási feladatok felmérése, közreműködés a felújítási és rekonstrukciós feladatok megvalósítása során.

-        pályázati forrásból finanszírozott beruházások műszaki/szakmai bonyolítása.

 

 

Beruházási ügyintéző III.

-        út, közmű és környezetrendezési beruházások előkészítése, lebonyolítása,

-        intézményi rekonstrukciókkal kapcsolatos beruházások előkészítése, lebonyolítása,

-        intézményi felújítási feladatok felmérése, közreműködés a felújítási és rekonstrukciós feladatok megvalósítása során, pályázati forrásból finanszírozott beruházások műszaki/szakmai bonyolítása.

 

 

Soproni Helyi Közösség HACS munkaszervezete

 

Munkaszervezet vezetője

-       irányítja a munkaszervezetet,

-       eljár és dönt a tagság és a vezetőség által hatáskörébe utalt ügyekben,

-       gondoskodik a konzorcium nyilvántartásainak vezetéséről,

-       a HACS vezetéssel egyetértésben gondoskodik a konzorcium álláspontjának képviseletéről szakmai kérdésekkel kapcsolatban,

-       gondoskodik a HKFS megvalósulását dokumentáló jelentések (kifizetési kérelmek) elkészítéséről és benyújtásáról,

-       gondoskodik a HKFS monitoringjának alapját képező indikátorok rendszeres gyűjtéséről és értékeléséről, a kötelező adatszolgáltatási tevékenységeknek való megfelelésről,

-       beszámol a HACS vezetésnek a Munkaszervezet működéséről.

 

Pénzügyi munkatárs

-       támogatja a FEMCS, a HBB és a HACS munkáját, gondoskodik a pénzügyi nyilvántartások vezetéséről és dokumentálásról,

-       ügyfélszolgálatot biztosít,

-       ellátja a helyi támogatási kérelmek kezelésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat,

-       részt vesz éves előrehaladási jelentések elkészítésében,

-       elkészíti és benyújtja az IH-nak a kifizetési kérelmeket,

-       gondoskodik a HKFS megvalósításának nyomon követéséről, a monitoring adatok gyűjtéséről, kiértékeléséről.

 

 

Szakmai koordinátor

-       támogatja a FEMCS, a HBB és a HACS munkáját, gondoskodik szakmai nyilvántartások vezetéséről, a dokumentálásáról,

-       ügyfélszolgálatot biztosít,

-       ellátja a helyi támogatási kérelmek kezelésével kapcsolatos szakmai-

 

 

     adminisztratív feladatokat,

-       részt vesz éves előrehaladási jelentések elkészítésében,

-       közreműködik a HACS animációs és projektgeneráló tevékenységében,

-       gondoskodik a nyilvánosság és kommunikáció biztosításáról.

 

 

 

III.

 

Hatályba lépés

 

Jelen ügyrend 2021. november 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Városfejlesztési Osztály 2020. november 2-én kiadott 14. változatú ügyrendje hatályát veszti.