datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopronban a Deák Téri Iskola étterem bővítési, –átalakítási munkái és a Zöld Ág bölcsőde bővítése

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 57
Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő:
Teljesítés helye: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területe
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli
Hirdetmény típusa: 3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
CPV kód: 45453100-8;45453000-7 45453000-7;45453100-8 45453000-7;45453100-8
Közzététel dátuma: 2009/05/18/
Iktatószám: 8808/2009
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2009/06/09/
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások
Rövid tartalom: Sopronban a Deák Téri Iskola étterem bővítési, –átalakítási munkái és a Zöld Ág bölcsőde bővítése
Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:


3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím:
Fő tér 1.
Város/Község:
Sopron
Postai irányítószám:
9400
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Dr. Fodor Tamás
Telefon:
99/515-100
E-mail:
-
Fax:
99/320-939
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
x
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
x
Építési beruházás
x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területe
NUTS-kód
HU221
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződések: Sopronban a Deák téri Általános Iskola ÁNTSZ előírás szerinti étterem-bővítése és a Zöld Ág bölcsőde bővítése tárgyában.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak: 45453000-7
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
x
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
I. rész
Sopronban a Deák téri Általános Iskola ÁNTSZ előírás szerinti étterem bővítése

II. rész
Sopronban a Zöld Ág bölcsőde bővítése

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
2009/06/20
(év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2009/10/30
(év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik a Kbt. 305. §. (3) bekezdése figyelembe vételével a teljesítéstől számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja:
Részszámlázás a II. rész esetében: 2009.07.31. a készültségi fokhoz rendelten, az I. rész vonatkozásában részszámlázásra a projekt megvalósulása 1/3-ánál egy alkalommal van lehetőség.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
nem követelmény
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
nem
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az előírt kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által benyújtandó igazolások:
P.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, az alábbi tartalommal:
- számlanyitás dátuma
- számláján 2007. január 1. után sorban álló tétel mutatkozott-e?
P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az utolsó két lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek:
P1. Bármelyik számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozata alapján bármelyik számláján 2007. január 1. után sorban álló tétel mutatkozott.
P.2 Utolsó két lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív.
Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, a P.1 és a P.2 pontban foglalt alkalmassági követelményeknek külön - külön kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezése, valamint a műszaki vezetői jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolatának a benyújtása.
M2. A Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés, épületfelújítás) beruházásainak ismertetése (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint a szerződést kötő másik fél megnevezésével), mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az ott meghatározott tartalommal.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
M1. együttesen nem rendelkeznek legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező a 244/2006. (XII.5.) kormányrendelet előírásainak megfelelő "MV-Ép/B" kategóriás felelős műszaki vezetővel magasépítés területén.
M2. az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 évben összességében nem rendelkeznek együttesen legalább 2 db, minimum nettó 15 millió forint értékű magasépítésre vagy épületfelújításra vonatkozó referenciával.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott
igen
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:
2009/06/09
(év/hó/nap ) Időpont:
12.00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
60.000.-
Pénznem:
HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (50.000.- Ft + Áfa) a PRO-VITAL 2000 Kft. K&H Bank Rt-nél vezetett 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára kell befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:
2009/06/09
(év/hó/nap) Időpont:
12.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban:
60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:
2009/06/09
(év/hó/nap) Időpont:
12.00
Helyszín :
PRO–VITAL 2000 Kft., 1118 Budapest, Késmárki u. 8.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben)
nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. június 16. 14.00 óra helyszíne: a Pro-Vital 2000 Kft. hivatalos helyiségében (1118 Budapest, Késmárki u. 8.)
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az eredményhirdetést követő 8. napon
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával a Pro-Vital 2000 Kft. hivatalos helyiségében (1118 Budapest, Késmárki u. 8.) munkanapokon 10-14 óráig az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-12 óráig. A dokumentáció megküldése a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi iratait:
- Ajánlattételi határidő időpontjánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy hitelesített másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott példánya eredeti vagy hitelesített másolata; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány hitelesített másolata;
- Az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, másolati példánya.
2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy hitelesített másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes ajánlattevő készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállal.
3. A ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni:
„Sopron – Deák téri Iskola és Zöld Ág Bölcsőde felújítása - Tilos felbontani a határidő lejártáig.” - ezen kívűl feltüntetendő a megajánlott rész száma!
Az „eredeti” ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatnak eredetinek kell lennie, az egyéb dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
4. Minden ajánlattevőnek és a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben közreműködő alvállalkozónak a cégkivonattal egyezően kell nyilatkoznia arról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó levél vagy a bank - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is.
5. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.
6. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell, hogy az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat kiállításának időpontja óta változásbejegyzést kezdeményeztek-e.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
8. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
9. Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az éves nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljeskörűen biztosítja.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:
2009/05/13
(év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Pro-Vital 2000 Kft.
Postai cím:
Késmárki u. 8.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1118
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
dr. Császár Dániel
Telefon:
+36-1-479-0094
E-mail:
dcsaszar@provital2000.hu
Fax:
+36-1-322-1723
Internetcím (URL):
nincs
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Pro-Vital 2000 Kft.
Postai cím:
Késmárki u. 8.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1118
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
dr. Császár Dániel
Telefon:
+36-1-479-0094
E-mail:
dcsaszar@provital2000.hu
Fax:
+36-1-322-1723
Internetcím (URL):
nincs
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Pro-Vital 2000 Kft.
Postai cím:
Késmárki u. 8.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1118
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
dr. Császár Dániel
Telefon:
+36-1-479-0094
E-mail:
dcsaszar@provital2000.hu
Fax:
+36-1-322-1723
Internetcím (URL):
nincs

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma
1
meghatározás
vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
Sopronban a Deák téri Általános Iskola ÁNTSZ előírás szerinti étterem-bővítése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak: 45453100-8
3) Mennyiség vagy érték
Sopronban a Deák téri Általános Iskola ÁNTSZ előírás szerinti étterem-bővítése a dokumentációban részletezettek szerint
A Bővítés:
Az iskola egyéb helyiségei változatlanok maradnak, csak az étterem és tálaló kerül bővítésre.
A meglévő, korszerűtlen nyílászárók kibontásával a terv szerint az étkező tér 90,6 m2-el, a tálaló 17,75 m2-el növekedik meg.
A bővítés a meglévő étterem alapterületét közel a duplájára emeli. A régi nyílászárók alatti parapet falak megmaradnak, és működő fedlapot kapnak.
Szerkezetek:
- Az alapozás sávalappal történik, az alapozási sík: -1,05 m
- A teherhordó falak POROTHERM-38 cm téglából készültek
- A födémek: POROTHERM rendszerűek
- A talajnedvesség elleni szigetelés, 2 rtg.
- A tető szigetelés 3 rtg kavicsolt lemezfedés
- A nyílászárók korszerű, hőszigetelt ablakok
- Épületgépészet: radiátoros kp-i fűtés, védőcsőben szerelt villany, valamint falhoronyban vezetett víz-csatorna
- Burkolatok: 2,10 magasan csempeburkolat készül a falakon, és kerámia burkolat a padozaton
- Csapadékvíz elvezetés: a tetőlefolyók a meglévő rendszerre csatlakoznak
- Szennyvíz elvezetés: a meglévő rendszerre csatlakoznak
- Villany: a meglévő rendszerre csatlakoznak
- Vízellátás: a meglévő rendszerre csatlakoznak
- Fűtés: a meglévő rendszerre csatlakoznak.
Burkolatok: mindkét helyiség 2,10 m magasságig csempe burkolat, és új csúszásmentes járólapot kap.
Épület gépészet:
Az új étterem rész közművezetékei a meglévő rendszerre csatlakoznak.
A HELYISÉGBEN PADLÓÖSSZEFOLYÓ KÉSZÜL!
Konyha technológia:
a jelenlegi berendezések, mosogatók, melegítő zsámolyok bővítésre kerülnek.
A tervezett átalakítás és felújítás technológiája:
A munkákat csak oktatási szünetben lehet elvégezni!
Az épületrész meglévő közműveit (áram, víz, fűtés, gáz) le kell választani az üzemelő rendszerekről, csak ezután következhet a nyílászárók bontása, és a nyílások áttörése.
Az alapozási munkák elvégzése után elkészül a lábazat, a feltöltés, majd el kell helyezni az alapvezetékeket.
A padozat szigetelése, (hő-víz) és a megfelelő tömörítés után elkészülhet az aljazatbeton.
A falazási munkák után ki kell vésni a protherm gerendák helyének fészkeit, majd a körbefutó vasbeton koszorút zsaluzzuk, vasaljuk, betonozzuk.
A lejtbeton, a hőszigetelés és a lemezfedés elkészülte után kezdődnek a belső munkák.
A padlóburkolatok elkészülte előtt kell átalakítani a helyiségek tervezett szintjeit.
Az épületgépészeti alapszereléseket a válaszfalak elkészülte után lehet elkészíteni.
A vakolás előtt a nyílászárókat: ajtókat, ablakokat az átalakítással érintett épületrészen teljes egészében ki kell cserélni.
A vakolás után a megsérült aljazatbetont kell kiegyenlíteni, majd a burkolások következnek. A burkolatok, nagy keménységű, csúszásgátló kerámiákból készülnek.
A festés-másolás elkészülte után lehet a szerelvényeket és berendezéseket elhelyezni.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés
2009/06/26
(év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés
2009/08/24
(év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma
2
meghatározás
vállalkozási szerződés
1) A rész meghatározása
A Soproni Horváth József u. 6. szám alatti Zöld Ág bölcsőde bővítése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak: 45453100-8
3) Mennyiség vagy érték
A Soproni Horváth József u. 6. szám alatti Zöld Ág bölcsőde bővítése a dokumentációban részletezettek szerint.
I. Építészeti munkák:
Területelőkészítés az építménykitűzési munkáival növényzet irtásával 20 cm-es felső talajréteg le- termelésével, elszállítással 310 m2
Munkaárok, munkagödrök készítése, kitűzéssel munkaterület lehatárolással földkiemelést 2,0 m-ig IV.o talajban közművesített területen gépi földkiemeléssel kiegészítő kézi földmunkával, talaj tömörítéssel dúcolás nélkül munkaárok kiemelés géppel 52 m3
Pillér alap kiemelés 22,5 m3
Talajcsere50 cm mélységig 108 m3
Feltöltés épület helyén és belül 30 cm 65 m3
Kavicságyazat készítése tömörítéssel 33 m3
Kavicságyazat terasz alatt tömörítve, elterítéssel 9 m3
Pilléralap és vb. gerendaalap készítése zsaluzással vasszereléssel betonkeverék bedolgozás szivattyús technológiával szerelőbetonnal tömörítéssel utókezeléssel, mérésekkel C16/20-24kk betonból B60.50 betonacéllal 32 m3

Kehelyalap készítése zsaluzással C 16/20-24 k betonból 21 m3
Vasbeton pillér készítése zsaluzattal, állandó négyzet keresztmetszettel C 20/24-24k min betonnal10 db
Előre gyártott vasbeton gerenda elhelyezése fogadószerkezetre H = 3,60 m 8 db
Betonacél szerelés Ø 8 B 60.50 min 4 to
Betonacél szerelés Ø12 B 60.50 min.6 to
Betonacél szerelés Ø16 B 60.50. min. 5 to
Hegesztett acél háló Ø8/15x15 C15 H min. 9 to
Előre gyártott porotherm födémrendszer felbetonnal alátámasztásokkal, hézagkiöntéssel 6,00 m fesztávig 164 m2 áthidalók elhelyezése PTA 125 13 db, PTA 240 1 db
Kitöltő falazat Porotherm 30N+F falazó-blokkból H10 habarcsba 106 m2
Attikafal falazása Porotherm 25+NF falazóblokkból H10 habarcsba 87 m2
Válaszfalazás porothem 10 válaszfal lapból mészhabarcsba falazva 94 m2

Acél szerkezetű közlekedő folyosó zárt szelvényű idomacélból, üzemben leszabva 41 m2
Aljzatbeton kavicsbetonból C10/16fn betonkeverékből utókezeléssel felület-simítással 11 m3
Vasalt aljzatbeton készítése hegesztett acélhálóval C16/20 betonból 26 m3
Mészhabarcsvakolat 1,5 cm vtg téglafelületre 365 m2
Mészhabarcs vakolat kiselemes födémen 1,5 cm vtg 200 m2
Lemezes hőszigetelő rendszerek 8 cm vtg Nikecell polisztirol lemezből, dörzsölt vakolattal 360 m2
Lábazati vakolat LB Knauf lábazati vakolattal 170 m2
Trapézlemez fedés közlekedő folyosón 43 m2
Álmennyezet közlekedőn 42 m2
Belsőtéri padlóburkolatok ragasztott kivitelben mázas kerámiából 30x30 cm csúszásmentes 120 m2
Falburkolat ragasztott kivitelben csempéből 75 m2
Parketta fektetése aljzatra, kellősítéssel, nagy kopásállóságú laminált parkettából csiszolva, lakkozva 89 m2
Függő ereszcsatorna szerelése tartozékokkal lefolyócsatorna felszerelésével horg. Lemez 60 m

Nyílászárók elhelyezése, rögzítéssel, 4-16-4 üvegezéssel, hőszigetelt, roto vasalattal 150x170 cm műanyag tokszerkezettel, fehér 9 db 6 db
Szakipari fal elhelyezése, üvegezéssel, rögzítő szerkezettel 150x250 cm, műanyag tokszerkezet, fehér 1 db
Erkélyajtók üvegezett, műanyag tokszerkezettel 150x210 cm 2 db
Utólag szerelhető tele illetve félig üvegezett
ajtók elhelyezése
100x210 4 db
100x210 ű 3 db
90x210 1 db
240x210 1 db
Szerelt jellegű wc falak Tartozékokkal kompletten 8 m2
Beépített bútorok szerelve bútorlapból
cseresznye színfurnérral
közlekedőn 3 db
foglalkoztatóban 15 db
gyereköltöző 13 d

Árnyékoló a foglalkoztató nyílászáróira
12 m2
Ablak acél tokszerkezetű 4-16-4 üveggel hőszigetelt,
1400x1400mm 5 db
1700x1400mm 24 db
Belső festések diszperzíós falfestés 360 m2
Lapostetők hőszigetelése Rockwoll Dachrock 2x70 mm 243 m2
Hegeszthető csapadékvíz elleni szigetelés (Villas EPV4S/K) 243 m2

II. Épületgépészeti munkák:
Toldalék központi fűtésének kiépítése csövek kiépítésével, radátorok elhelyezésével 240 m2
Víz-csatorna szerelés, szerelvényezéssel a meglévő hálózathoz csatlakoztatással 240 m2
Akadálymentes szerelvényezéssel (wc, mosdó) 1 db
Szellőző rendszer kiépítése wc-ben 2 db
III. Épületvillamossági munkák:
A toldalék elektromos szerelése, vezetékezés,szerelvényezés, világító testek felszerelése
240 m2
Érintésvédelmi mérési jkv 1 db

IV. Kerti építészeti munkák:
Humuszolás füvesítéssel 200 m2
Homokozó keret elhelyezése földmunkával, homok feltöltésével, takaróponyvával 4 x 4 m 1 db
Babaház telített fából elhelyezve 1 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés
2009/06/26
(év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés
2009/10/30
(év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------
2010. március 10. / Közbeszerzések