datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Pályázati felhívás önkormányzati lakás szociális körülmények alapján, meghirdetett bérbevételére

 

Ügyiratszám: 24367/2014                                                            Tárgy: Sopron, Újteleki u. 12. fszt. 3.

Ügyintéző:    Varga Julianna                             

Elérhetőség:  Szociális Csoport                                                    

                     9400 Sopron, Fő tér 1.                                                                

                      Tel.: 99/515-210                                                                       

                       Fax.: 99/515-258                    

Pályázati felhívás
önkormányzati lakás szociális körülmények alapján,
meghirdetett bérbevételére

Sopron, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet, a Sopron, Újteleki u. 12. fszt. 3. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális körülmények alapján történő bérbevételére.

Pályázati jogosultság feltételei:

 1. A pályázaton az a soproni lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat, aki a jövedelmi és vagyoni viszonyai tekintetében megfelel a feltételeknek.

A jövedelmi és vagyoni feltételek:

 1. a pályázó saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 71.250,- Ft-ot, illetve egyedülálló esetén a 85.500,- Ft-ot (a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának 250%-át, illetve egyedülálló személy esetén 300%-át – 2013-ban 28.500,- Ft),
 2. a pályázó a saját és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezhet 1.995.000,- Ft-ot meghaladó ingó és ingatlan vagyonnal (a mindenkori öregségi nyugdíj minimumának hetvenszeresének megfelelő összeg),
 3. önkormányzati bérlakásban lakik, és vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel, a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti. Pályázatához mellékelte igazolását, hogy lakbérhátraléka és közüzemi díj tartozása nincs.
 4. a pályázó vállalja a szerződéskötéskor történő 1 havi lakbér kaucióként történő megfizetését.
 5. A fenti feltétel fennállása esetén sem választható ki szociális körülményei alapján a pályázat győztesének, illetve bérlőnek az a személy:

a)           aki lakástulajdonnal, lakás használatával, vagy lakás haszonélvezeti jogával rendelkezik

b)          önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt

c)           igazolt jövedelemmel nem rendelkezik

 

 

 1. A pályázat beadásakor a pályázó személyeknek nyilatkozniuk kell, hogy hozzájárulnak
  1. a pályázatban közölt adataiknak az elbírálás céljára történő kezeléséhez, és
  2. a pályázat elbírálását megelőzően a pályázó/k szociális helyzetére, családi és lakáskörülményeire vonatkozóan átfogó környezettanulmány készítéséhez.

 

 

Általános tudnivalók:

Szociális körülmények alapján meghirdetett önkormányzati bérlakás esetén a lakás legfeljebb 2 évre adható bérbe. A határozott idő leteltével, illetve lakástulajdon megszerzésével a bérleti jogviszony a Polgármesteri Hivatal elhelyezési kötelezettsége nélkül megszűnik.

A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt legfeljebb három hónappal nyújthat be kérelmet a lakás szociális körülményei alapján történő ismételt bérbevételére. A Polgármester, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel a kérelmezőt újból bérlőnek jelöli ki legfeljebb 2 éves időtartamra.

A bérlő a bérlakás után bérleti díjat köteles fizetni.

A lakás jellemzői:

 1. címe: Sopron, Újteleki u. 12. fszt. 3.
 2. 51 m2-es, 1 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba WC-vel
 3. komfortos
 4. fatüzelés
 5. 2014. évben megállapított lakbér összege: 14.630,- Ft

 

 

A pályázat benyújtásának módja:


 1.  A pályázat a Polgármesteri Hivatal (Új utca, 3.) Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport lakásügyi ügyintézőjénél félfogadási időben beszerezhető nyomtatványon nyújtható be a szükséges formanyomtatványhoz csatolt mellékletekkel együtt. Szükség esetén a pályázó egészségi állapotát, illetve azt, hogy egészségre ártalmas körülmények között lakik, orvosi igazolással kell bizonyítani.
 2. Egyéb becsatolandó melléklet, amely pályázóként eltérő lehet pl. közjegyzői okirat élettársi kapcsolatról, iskolalátogatási igazolás, adásvételi szerződés, tulajdoni lap másolat, albérleti szerződés, válóperi ítélet, jövedelemnyilatkozat (pályázó és vele költöző kereső), vállalkozó NAV igazolás, nyugdíjas „zöld szelvény”, munkáltatói igazolás, vagyonnyilatkozat, válás esetén gyermekelhelyezést, vagyonmegosztást igazoló bírósági ítélet, terhességet igazoló orvosi igazolás, munkanélküliséget igazoló határozat, alkalmi munkavállalást igazoló alkalmi munkavállalói könyv, családi pótlékot igazoló határozat vagy szelvény, gyermektartásdíjat igazoló feladóvevény vagy megállapodás, gyes-gyed stb. szelvény, személygépkocsi adásvételi (lízing) szerződés, forgalmi engedély, ingó vagy ingatlan vagyont igazoló tulajdoni lap másolat, adásvételi szerződés eredeti példányát be kell mutatni, másolat becsatolása esetén is.
 3. A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra név, lakcím, telefonszám feltüntetésén túlmenően a „Pályázat a Sopron, Újteleki u. 12. fszt. 3. szám alatti önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételére” szöveget is kérjük ráírni.
 4. A pályázat beadási határideje: 2014. június 18. (szerda) 8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00 óra között
 5. A lakás megtekinthető: 2014. június 10. (kedd) 9.00 – 9.30 óra között
 6. Pályázattal kapcsolatos információkat a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport lakásügyi ügyintézőjénél félfogadási időben személyesen, vagy az 515-210-es telefonszámon lehet kérni.

Az eredményhirdetés módja:

A pályázati úton történő bérlőkijelölésről a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt, várhatóan a 2014. júliusi rendkívüli ülésén. A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt még – rangsort állítva – két további pályázóról a nyertes visszalépése esetére.

A pályázat nyertese, valamint a sikertelen pályázók az elbírálást követő 10 napon belül írásban értesítést kapnak. A nyertes az elbírálást követően bérlőkijelölésben részesül.

Aki valótlan adatokat közöl, vagy valós adatokat elhallgat, az a pályázatból kizárja magát.

 

Sopron, 2014. május 29.

 

Dr. Fodor Tamás

helyett és nevében eljárva

                                                                               

 

 

                  Dr. Simon István    

                   alpolgármester